Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 13 (2010) Trang: 239-245
Tải về

ABSTRACT

Combination between traditional selection with biotechnology is essential solution for matching the need of good quality rice varieties serving for domestic and export market. Major characteristics of grain quality have been significantly improved over the last three years, 2007-2009, like long grain, low chalkiness ratio, high protein content, medium amylose content as well as to have the best way to test the aroma of rice grain.   A range of new rice varieties with good quality has been released within this research including MTL392, MTL513, MTL514, MTL540, MTL549, MTL555, MTL558, MTL578 (aroma), MTL499, MTL548, MTL579 (non- aroma). These new rice varieties can be cultivated for export in theMekongDelta.

Keywords: selection, chalkiness, amylose, protein, aroma, good quality, new rice variety

Title: Improving grain quality of MTL rice varieties in period 2007-2009

TóM TắT

Việc kết hợp chọn tạo giống truyền thống có sự hỗ trợ của công nghệ sinh học được thực hiện để đáp ứng mục tiêu về giống lúa phẩm chất gạo tốt cho thị trường nội địa và xuất khẩu. Các tính trạng phẩm chất hạt được cải thiện thành công trong giai đoạn 2007-2009 là hạt gạo dài, tỷ lệ bạc bụng thấp, hàm lượng protein cao, hàm lượng amylose trung bình, cũng như mùi thơm được đánh giá chính xác. Kết quả nghiên cứu đã chọn lọc ra những giống lúa phẩm chất tốt như MTL392, MTL513, MTL514, MTL540, MTL549, MTL555, MTL558, MTL578 (có mùi thơm), MTL499, MTL548, MTL579 (không thơm). Đây là những giống lúa mới triển vọng phục vụ cho các vùng chuyên canh lúa xuất khẩu ở đồng bằng sông Cửu Long.

Từ khóa: chọn lọc, bạc bụng, amylose, protein, thơm, phẩm chất tốt, giống lúa mới

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...