Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 30 (2014) Trang: 84-91
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 01/10/2013

Ngày chấp nhận: 26/02/2014

 

Title:

Situations and solutions of huger eradication and poverty alleviation among Khmer ethnic group in the Mekong Delta

Từ khóa:

Xóa đói, giảm nghèo; đồng bào dân tộc Khmer; đồng bằng sông Cửu Long

Keywords:

Hunger eradication, poverty alleviation, Khmer ethnic group, Mekong Delta

ABSTRACT

The aim of study is to assess the real situation of hunger and poverty among the Khmer ethnic group in the Mekong delta region of Vietnam and to propose some solutions to the problems of hunger and poverty among this group. The study shows that, in some provinces of theMekongdelta with large Khmer populations, the problem of hunger and poverty among the Khmer ethnic group remain acute. Moreover, the work of hunger eradication and poverty alleviation among the Khmer population in this area has not been pursued in a sustainable way, and thus it remains a high proportion of households at risk of falling back into poverty each year.

Tóm tắt

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá thực trạng vấn đề đói nghèo của đồng bào dân tộc Khmer ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long và đưa ra các giải pháp xóa đói giảm nghèo đối với đồng bào dân tộc Khmer của vùng. Kết quả điều tra một số tỉnh có đông đồng bào Khmer sinh sống và từ một số báo cáo cho thấy vấn đề đói nghèo của đồng bào dân tộc Khmer ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long còn cao và công tác xóa đói giảm nghèo cho đồng bào dân tộc Khmer của vùng chưa thật sự bền vững, tỷ lệ tái nghèo hàng năm còn cao.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...