Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 35 (2014) Trang: 123-130
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 13/08/2014

Ngày chấp nhận: 29/12/2014

Title:

Optimization of biodiesel production from cashew kernel oil using response surface methodology

Từ khóa:

Biodiesel, dầu nhân hạt Điều, phương pháp bề mặt đáp ứng

Keywords:

Biodiesel, Cashew kernel oil, RSM

ABSTRACT

The objective of the current work is to study an optimized protocol for the synthesis of biodiesel from cashew kernel oil (CKO) and to evaluate the quality of the produced biodiesel. Response surface methodology (RSM) with central composite design (CCD) was applied for the determination of optimum conditions of the transesterification step. The physicochemical properties in terms of acid value, kinematic viscosity at 40oC, cetane number; ester content, pour point, flash point, distillation range and density at 15oC of the prepared CKO biodiesel  were in acceptable range for use as biodiesel in diesel engines.

TÓM TẮT

Mục tiêu của công trình này là nghiên cứu quy trình tối ưu cho tổng hợp biodiesel từ dầu nhân hạt điều và đánh giá chất lượng của biodiesel tổng hợp được. Phương pháp bề mặt đáp ứng (RSM) kết hợp với mô hình tâm phức hợp (CCD) được sử dụng để tìm điều kiện tối ưu cho giai đoạn transester hóa. Biodiesel tổng hợp được từ các điều kiện tối ưu theo phương pháp RSM có những tính chất hóa – lý như chỉ số acid, độ nhớt động học ở 40oC, chỉ số cetane, hàm lượng methyl ester, điểm chảy, điểm chớp cháy, thành phần cất và khối lượng riêng ở 15oC đạt được yêu cầu về tính chất của nhiên liệu dùng cho động cơ diesel.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...