Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
11 (2020) Trang: 265–277
Tạp chí: GSC Biological and Pharmaceutical Sciences

Bacteria associated with sugarcane were investigated characteristics of plant growth promotion and identified base on molecular characteristics. Nitrogen fixation bacteria were isolated by using N-free Burk’s and LGI media. Pure colonies were then streaked on NBRIP medium to select phosphate solubilizing bacteria. The ability of producing IAA was screened by dropping Salkowski reagent into the bacterial suspension. There were 140 isolates of nitrogen-fixing and phosphate-solubilizing bacteria, and 41 isolates among them showed IAA producing. The abilities of producing IAA, fixing nitrogen, and solubilizing phosphate of these 41 isolates ranged from 1.9 to 12.8 mg L-1 IAA, 0.1 to 2.5 mg L-1 NH4+, and 32.4 - 286.5 mg L-1 P2O5, respectively. Thirteen selected isolates were preliminary tested biological control ability and identified base on 16S rDNA sequencing. There were 4 isolates capable of producing siderophore, 8 isolates inhibit Fusarium sp., 4 isolates inhibit Aspergillus niger, and one isolate capable of resisting both Escherichia coli and Staphylococcus aureus. The identification result showed these isolates belong to genera Stenotrophomonas, Bacillus, Chitinophaga, Burkholderia, Serratia, and Acinetobacter. These outstanding isolates were proposed to test the ability to promote sugarcane growth.

Các bài báo khác
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...