Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 36 (2015) Trang: 98-106
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 16/06/2014

Ngày chấp nhận: 26/02/2015

Title:

Effects of supplementation of Bacillus bacteria on the growth, survival rate of white leg shrimp (Litopenaeus vannamei) and water quality in cultured tanks

Từ khóa:

Bacillus amyloliquefaciens, Bacillus subtilis, Vibrio, tôm thẻ chân trắng, tỉ lệ sống, sinh trưởng

Keywords:

Bacillus amyloliquefaciens, Bacillus subtilis, Vibrio, Litopenaeus vannamei, survival, growth

ABSTRACT

The present study was performed to evaluate the efficiency of supplementation of Bacillus amyloliquefaciens (B41) and Bacillus subtilis (B67) on the growth performance, survival rate of white leg shrimp (Litopenaeus vannamei) and the water quality in cultured tanks and each treatment had three replicates and lasted The control treatment had no addition of Bacillus and two other treatments were supplemented with either B. amyloliquefaciens or B. subtilis in the cultured tanks, at density of 105 CFU/mL. Fifty shrimps with an average initial weight of 1.01g and length of 4.88 cm were stocked in the 120-L tank at the density of 50 inds/tank. After 60 days of culture, results showed that survival rate of shrimp of providing B41 was the highest (57.3%) and was the lowest (40%) at controlled treatment. Bacillus densities and total bacteria were the highest and were lowest at treatment of B67 (6.58×104 CFU/mL; 8.0×105 CFU/mL) and control treatment (4.8×103 CFU/mL; 4.8×105 CFU/mL) respectively. Vibrio density of treatments that provided Bacillus bacteria were of different significance and were lower than that of control treatment. Growths on weight and length of white shrimp were the highest at treatment that provided B41 bacteria (0.098 g/day and 0.097 cm/day) and were lowest at control treatment (0.092 g/day and 0.091 cm/day). Results of the third experiment indicated that survival and growth performance of shrimp in the two supplemented Bacillus groups were significantly better (P0.05). Therefore, B41 can be considered a good probiotic bacteria for applying in shrimp culture to promote the growth rate of shrimp and improve water quality in the rearing tank.

TÓM TẮT

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá hiệu quả của các dòng vi khuẩn Bacillus amyloliquefaciens (B41), Bacillus subtilis (B67) lên sinh trưởng, tỷ lệ sống của tôm thẻ chân trắng (Litopenaues vannamei) và chất lượng nước trong các bể nuôi. Thí nghiệm gồm 3 nghiệm thức và mỗi nghiệm thức được lặp lại 3 lần là: 1) Không bổ sung vi khuẩn (ĐC); 2) Bổ sung vi khuẩn Bacillus subtilis (B67); 3) Bổ sung vi khuẩn Bacillus amyloliquefaciens (B41). Tôm thẻ chân trắng với khối lượng và chiều dài khi bố trí là 1,01 g và 4,88 cm được nuôi trong bể nhựa có thể tích 120 L với mật độ 50 con/bể. Sau 60 ngày nuôi, tỷ lệ sống ở nghiệm thức bổ sung vi khuẩn B41 đạt cao nhất (57,3%) và khác biệt có ý nghĩa (p0,05) với B67 (55,3%). Khối lượng và chiều dài trung bình của tôm ở nghiệm thức B41 (6,88 g và 9,8 cm) cao hơn (p0,05) với B67 (6,56 g và 10,56 cm). Chất lượng nước ở các nghiệm thức vượt mức cho phép nhưng ở nghiệm thức có bổ sung Bacillus thấp hơn và khác biệt có ý nghĩa (p4CFU/mL; 8,0×105 CFU/mL) nhưng thấp nhất ở đối chứng (4,8×103 CFU/mL; 4,8×105 CFU/mL). Mật độ Vibrio ở các nghiệm thức bổ sung vi khuẩn Bacillus thấp hơn và khác biệt có ý nghĩa (p

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...