Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 40 (2015) Trang: 31-38
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận:25/05/2015

Ngày chấp nhận: 29/10/2015

Title:

Determinants of demand for equipment investment of enterprises in Can Tho city

Từ khóa:

Hàm cầu Nerlove, độ co giãn, đầu tư, máy móc thiết bị

Keywords:

Nerlove demand’s function, elasticity, investment, equipment

 

ABSTRACT

This research analyzes factors’ influence, especially the product quantity affects the capital (particularly fixed assets, machinery and other equipment) by using demand function – Nerlove’s partial adjusment model. The results of this model illustrates the partial adjustment mechanism of quantity variables with the value of 0.7113. This is clear that the information was not rapidly updated in order to plan investment projects of enterprises and this consequently influence to the effectiveness of fixed assets’ investment. The effects of quantity’ factors on  investment decision are lower than those in long term and it takes a time of 2.5 years to illustrate clearly such influences. In addition, the enterprises’ revenue and operation time positively affect fixed assets’ investment; on the contrary, the debt rate and profit of previous year have negative effects. Moreover, there is a trade off between fixed assets’ investment and the number of labours.

TÓM TẮT

Nghiên cứu này phân tích ảnh hưởng của các yếu tố, đặc biệt là sản lượng đối với vốn đầu tư máy móc thiết bị bằng cách sử dụng hàm cầu điều chỉnh từng phần dạng Nerlove. Kết quả ước lượng của mô hình cơ chế điều chỉnh từng phần của biến sản lượng thu được giá trị của hệ số điều chỉnh là 0,7113. Điều này cho thấy thông tin chưa được doanh nghiệp cập nhật kịp thời để hình thành kế hoạch đầu tư máy móc thiết bị của doanh nghiệp từ đó ảnh hưởng đến cầu đầu tư máy móc thiết bị. Trong ngắn hạn, yếu tố sản lượng ảnh hưởng đến quyết định đầu tư máy móc thiết bị thấp hơn trong dài hạn và sau 2,5 năm sẽ thấy rõ sự ảnh hưởng của sản lượng đến vốn đầu tư máy móc thiết bị. Ngoài ra, doanh thu, số năm hoạt động của doanh nghiệp ảnh hưởng tích cực đến vốn đầu tư máy móc thiết bị. Trong khi đó tỷ lệ nợ năm trước, lợi nhuận năm trước có ảnh hưởng tiêu cực đến vốn đầu tư máy móc thiết bị và có sự đánh đổi giữa vốn đầu tư máy móc thiết bị với lao động.

 

Các bài báo khác
Số 46 (2016) Trang: 82-89
Tải về
Số 48 (2017) Trang: 87-95
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...