Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 48 (2017) Trang: 87-95
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 25/11/2016

Ngày chấp nhận: 28/02/2017

 

Title:

Financial efficiency of chili farmers in the Mekong Delta

Từ khóa:

Hiệu quả tài chính, nông hộ, ớt

Keywords:

Chili, farmer, financial efficiency

ABSTRACT

The study is aimed to analyze financial efficiency of chili farming in the Mekong Delta based on an interview of 122 farmers in Dong Thap and Tien Giang provinces. Analysis methods of descriptive statistics, financial performance indicators, and multivariate linear regression were applied. Research results indicated that the financial performance of chili farmers was high as the ratio of return on cost was 135%. In addition, there were 5 factors affecting the financial performance of the chili farmers, of which three positive factors include productivity, participation in cooperative/collaborative group, technical training, and two factors (input cost and added cost) are negative. To increase the financial efficiency for farmers, some solutions are proposed, such as improving chili's productivity and reducing input costs; consolidating activities of the cooperative/collaborative group; and technical training.

TÓM TẮT

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm phân tích hiệu quả tài chính của hộ trồng ớt vùng Đồng bằng sông Cửu Long trên cơ sở khảo sát 122 nông dân trồng ớt ở tỉnh Đồng Tháp và Tiền Giang. Phương pháp phân tích được sử dụng là thống kê mô tả, phân tích tỷ số tài chính, phân tích mô hình hồi quy đa biến. Kết quả nghiên cứu cho thấy hiệu quả tài chính của hoạt động trồng ớt là khá cao với tỷ suất lợi nhuận trên tổng chi phí là 135%. Có 5 yếu tố liên quan đến khâu sản xuất ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính của nông dân trồng ớt, trong đó có 3 yếu tố tác động tích cực đó là năng suất, tham gia Hợp tác xã/Tổ hợp tác, tập huấn kỹ thuật và hai yếu tố tác động tiêu cực bao gồm chi phí đầu vào và chi phí tăng thêm. Để nâng cao hiệu quả tài chính của hộ trồng ớt cần cải thiện năng suất ớt và giảm chi phí đầu vào; củng cố hoạt động của các Hợp tác xã/Tổ hợp tác; và duy trì hoạt động tập huấn kỹ thuật trồng ớt cho nông dân.

Trích dẫn: Nguyễn Thị Thu An và Võ Thị Thanh Lộc, 2017. Phân tích hiệu quả tài chính của nông hộ trồng ớt vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 48d: 87-95.

Các bài báo khác
Số 40 (2015) Trang: 31-38
Tải về
Số 46 (2016) Trang: 82-89
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...