Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 46 (2016) Trang: 82-89
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 01/03/2016

Ngày chấp nhận: 27/10/2016

 

Title:

Determinants of academic performance for undergraduate freshmen or sophomore students in Can Tho University of Technology

Từ khóa:

Kết quả học tập, nhân tố, sinh viên năm thứ nhất năm thứ hai

Keywords:

Academic performance, factor, undergraduate freshmen or sophomore students

 

ABSTRACT

The objective of the study aimed to analyze the factors impacting on academic performance of undergraduate freshmen or sophomores in Can Tho University of Technology (CTUT). The main analysis methods of this study was Exploratory Factor Analysis (EFA). The data of the study were collected from 561 undergraduate freshmen or sophomores in CTUT. Research results  indicated two factors that influenced positively  the academic performance of students was the  factor of students themselves  and the factor of  lecturer capacity. In particular, the factors that belonged to the students included knowledge gained after learning, motivation of learning, self-motivation of undergraduate freshmen or sophomores affecting the academic results higher than factors  to the lecturers capacity.

TÓM TẮT

Mục tiêu của nghiên cứu là tìm ra những nhân tố ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên chính quy năm thứ nhất và năm thứ hai của Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ. Phương pháp phân tích chính được sử dụng trong nghiên cứu là phân tích nhân tố khám phá. Số liệu được sử dụng trong phân tích được thu thập từ 561 sinh viên năm thứ nhất và năm thứ hai của Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra hai nhóm nhân tố ảnh hưởng thuận chiều đến kết quả học tập của sinh viên năm thứ nhất và năm thứ hai là nhân tố thuộc bản thân sinh viên và nhân tố thuộc về năng lực giảng viên. Trong đó, nhân tố thuộc về sinh viên bao gồm kiến thức đạt được sau khi học, động cơ học tập, tính chủ động của sinh viên có ảnh hưởng đến kết quả học tập cao hơn nhân tố thuộc về năng lực giảng viên. 

Trích dẫn: Nguyễn Thị Thu An, Nguyễn Thị Ngọc Thứ, Đinh Thị Kiều Oanh và Nguyễn Văn Thành, 2016. Những nhân tố ảnh hưởng kết quả học tập của sinh viên năm I-II Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 46c: 82-89.

Các bài báo khác
Số 40 (2015) Trang: 31-38
Tải về
Số 48 (2017) Trang: 87-95
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...