Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 42 (2016) Trang: 1-6
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 22/08/2015

Ngày chấp nhận: 25/02/2016

Title:

Finite element method applied in circular arch calculation

Từ khóa:

Vòm, kết cấu khung, ma trận độ cứng, thanh cong, phương pháp phần tử hữu hạn

Keywords:

Arch, frame structure, stiffness matrix, curved bar, finite element method

ABSTRACT

Although calculating the frame structure (column and beam) has become quite simple, it is very complicated to calculate the vaulting system (column and arch) due to the development of the stiffness matrix for the arch. Depending on the shape of the arch under consideration, e.g., circular shape, parabolic shape or cycloid shape, different stiffness matrix will be developed. In this paper, the stiffness matrix for a circular arch was developed based on the the state equations at its two ends and finite element method was applied in calculating a circular arch that was subjected to static loads.

TÓM TẮT

Tuy tính toán hệ kết cấu khung (cột và dầm ngang) đã trở nên khá đơn giản nhưng hệ khung vòm (cột và vòm) lại phức tạp do phải xây dựng ma trận độ cứng cho vòm. Tuỳ thuộc vào vòm đang xét là vòm tròn, vòm parabol, vòm cycloid... mà có ma trận độ cứng khác nhau. Trong bài báo này, tác giả đã xây dựng ma trận độ cứng cho phần tử vòm tròn từ phương trình trạng thái tại 2 đầu của thanh cong, là cơ sở để xây dựng ma trận độ cứng cho các loại vòm cong khác và dùng phương pháp phần tử hữu hạn để tính nội lực cho hệ khung vòm tròn chịu tải trọng tĩnh.

Các bài báo khác
Số 40 (2015) Trang: 28-31
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...