Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
1425 (2020) Trang: 012007
Tạp chí: Journal of Physics: Conference Series

The present study aims to investigate the effect of steel fiber addition on the behavior of the concrete beam in terms of crack formation, displacement, and deformation. The normal concrete (B20) was designed for making the beam with the target strength of 20 MPa. Different percentages of steel fiber (4% and 8% by volume) were added to the B20 mixture in
order to evaluate the effectiveness of steel fiber addition to the concrete beams. The steel fiber concrete beams were subjected to the tests of crack formation, displacement, and deformation under loading. The numerical simulation by ANSYS computer software was also performed for comparison. As a result, the addition of steel fiber to the concrete beams was found to have positive effects as reducing both crack formation and the displacement as well as the deformation of the beams. Besides, the ANSYS modeling showed similar results as observed by the experiment.

Các bài báo khác
Số 42 (2016) Trang: 1-6
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 28-31
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...