Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 44 (2016) Trang: 104-112
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 14/09/2015

Ngày chấp nhận: 25/07/2016

 

Title:

Protocol establichment for in vitro propagation of high saponin containing Polyscias spp.

Từ khóa:

Oleanolic acid, đinh lăng in vitro, HPLC, Polyscias fruticosa (L.), Saponin, tái sinh chồi, tăng sinh chồi

Keywords:

Oleanolic acid, HPLC, micropropagation, Polyscias fruticosa (L.), saponin, shoot prolifertion, shoot regenertions

ABSTRACT

Polyscias spp. is a plant which contains the saponin compounds used in traditional medicine. Saponin compounds used as anti-oxidant, anti-stress substances and treatment of depressive symptoms. Because of limit of saponin materials, micropropagation of Polyscias spp. (high saponin content) is necessary to supply stably a large amount of plantlets. Results showed that Polyscias fruticosa L. containing high contents of triterpen saponins and oleanolic acid (77.17 g/g) was used as the experimental material sources for micropropagation. The best medium for shoot regeneration was MS + 2 mg/l BAP + 10g/l agar + 30 g/l sucrose. The most appropriate medium for shoot proliferation was MS + 2 mg/l BAP + 0.5 mg/l IBA + 10 g/l agar + 30 g/l sucrose. The appropriate medium for growth of shoots was MS + 1 mg/l NAA + 10 g/l agar + 30 g/l sucrose. Plantlets (4 ÷ 5 cm in height, 2 ÷ 3 roots, 2 ÷ 3 cm in root length) were grown in nursery conditions. After 4 weeks, the growth of plantlets was good in the natural environment with survival rate of 90% and the presence of oleanolic acid in vitro Polyscias spp.

TÓM TẮT

Đinh lăng (Polyscias spp.) là cây trồng chứa saponin thường sử dụng trong y học cổ truyền. Hợp chất saponin trong cây có tác dụng chống oxy hóa, chống stress và các triệu chứng trầm cảm. Do nguồn nguyên liệu còn khá hạn chế nên nhân giống cây Đinh lăng (có hàm lượng saponin cao) bằng phương pháp in vitro nhằm cung cấp nguồn cây giống phong phú và ổn định. Kết quả cho thấy, trong cây Đinh lăng lá nhỏ (P. fruticosa (L.) có sự hiện diện của saponin triterpen và hàm lượng oleanolic acid trung bình đạt 77,17 µg/g đã được sử dụng làm nguồn nguyên liệu ban đầu. Môi trường tái sinh chồi tốt nhất là MS + 2 mg/l BAP + 10 g/l Agar + 30 g/l đường sucrose. Môi trường tăng sinh chồi tốt nhất là MS + 2 mg/l BAP + 0,5 mg/l IBA + 10 g/l Agar + 30 g/l đường sucrose. Sự phát triển chồi thành cây hoàn chỉnh thích hợp trên môi trường MS + 1 mg/l NAA + 10 g/l Agar + 30 g/l đường sucrose. Sau khi cây đủ tiêu chuẩn (chiều cao 4 ÷ 5 cm, số rễ 2 ÷ 3 rễ, chiều dài rễ đạt 2 ÷ 3 cm) được trồng trong điều kiện vườn ươm, theo dõi sau 4 tuần, cây có khả năng thích ứng tốt với điều kiện môi trường tự nhiên, có tỷ lệ sống trên 90% và có sự hiện diện của oleanolic acid trong cây Đinh lăng in vitro.

Trích dẫn: Phạm Thị Thì, Đoàn Thị Quỳnh Hương, Dương Ngọc Kiều Thi, Phạm Văn Thắng và Nguyễn Thoại Ân, 2016. Xây dựng quy trình nhân nhanh cây đinh lăng có hàm lượng saponin cao bằng phương pháp in vitro. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 44b: 104-112.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...