Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập. 57, Số. 2 (2021) Trang: 169-176

Nghiên cứu nhằm xác định quy trình ương thích hợp cho tăng trưởng, tỷ lệ sống và biến thái của ấu trùng cua biển. Thí nghiệm gồm 3 nghiệm thức: (1) ương ấu trùng theo quy trình sử dụng hóa chất; (2) ương ấu trùng theo quy trình sử dụng ozone; (3) ương ấu trùng theo quy trình sử dụng kháng sinh. Ấu trùng được bố trí trong bể 1,6 m3 với mật độ 200 con/L và độ mặn 30 ‰. Kết quả thí nghiệm cho thấy mật độ vi khuẩn tổng, Vibrio spp và tỷ lệ nhiễm ký sinh trùng trên ấu trùng thấp nhất ở nghiệm thức sử dụng ozone lần lượt là 0,86 x 104 cfu/mL, 0,16 x 104 cfu/mL và 6,40% khác biệt có ý nghĩa (p<0,05) với các nghiệm thức còn lại. Chỉ số biến thái, tăng trưởng về chiều dài của ấu trùng qua các giai đoạn ở nghiệm thức sử dụng ozone cao hơn (p<0,05) so với  nghiệm thức sử dụng hóa chất. Tỷ lệ sống đến giai đoạn Cua 1 cao nhất ở nghiệm thức sử dụng ozone (8,81%) khác biệt không có ý nghĩa (p>0,05) với nghiệm thức sử dụng kháng sinh (7,23%), nhưng khác biệt có ý nghĩa (p<0,05) với nghiệm thức sử dụng hóa chất (2,29%). Tương tự, tỷ suất lợi nhuận cao nhất ở nghiệm thức sử dụng ozone (1,35) khác biệt không có ý nghĩa (p>0,05) với nghiệm thức sử dụng kháng sinh (0,85),...

Các bài báo khác
Tập 56, Số 5 (2020) Trang: 176-183
Tải về
Tập 56, Số 6 (2020) Trang: 237-245
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...