Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Đặc biệt, kỳ 1 (2019) Trang: 72-75
Tạp chí: Tạp chí Giáo dục
Liên kết:

Math modeling competency play an important role in helping students understand the link between knowledge learned and practical problems. With practical problems, students often face many difficulties due to unavailability of processes and common solutions to solve. The article addresses the problem of applying modeling process to solving practical problems in teaching Geometry 10.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...