Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 44 (2016) Trang: 23-30
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 31/10/2015

Ngày chấp nhận: 25/07/2016

 

Title:

Effectiveness of some powdery herbal products from attar trees on Tribolium castaneum Herbst and Sitophilus zeamais Motschulsky damaging agricultural products in storage

Từ khóa:

Cây dầu giun, cây khuynh diệp, cây quế, cây xoan, chế phẩm, mọt ngô, mọt thóc đỏ

Keywords:

Chenopodium ambrosioides, Cinnamomum cassia, Eucalyptus paniculata, Melia azedarach, product, Sitophilus zeamais, Tribolium castaneum

ABSTRACT

In this study, the effects of herbal products processed from attar trees on the control of Tribolium castaneum Herbst and Sitophilus zeamais Motschsky which damage stored agricultural products were investigated under laboratory conditions. The results showed that the powders made from Chenopodium ambrosioides Linn., bark of Cinnamomum cassia Blume and Eucalyptus paniculata Sm. were able to exterminate T. castaneum with the effectiveness dose of 4.5 g powder. The mortality ratio of T. castaneum increased with treatment time, reached 100%, 71,28% and 100% at 30 days after treatment, respectively. For effectiveness on S. zeamais, the powder products of C. ambrosioides had the highest efficiency with 100% S. zeamais killed after 3 days at a dose of 2.5 g; the product from the bark of C. cassia and Melia azedarach Linn. had highest ability to kill S. zeamais after treatment at a dose of 4.5 g with 78.09% and 97.81% mortalities, respectively, and increased with treatment time.

TÓM TẮT

Bài báo đưa ra dẫn liệu thực nghiệm về hiệu lực phòng trừ của một số chế phẩm bột từ cây tinh dầu đối với mọt thóc đỏ (T. castaneum Herbst) và mọt ngô (S. zeamais Motschsky) gây hại trong kho bảo quản nông sản ở điều kiện phòng thí nghiệm. Đối với mọt thóc đỏ (T. castaneum) hiệu lực phòng trừ của các chế phẩm bột cây dầu giun, vỏ cây quế, cây khuynh diệp ở mức liều lượng 4,5 g cho hiệu quả diệt mọt thóc đỏ cao nhất và tỷ lệ mọt thóc đỏ chết tăng dần theo thời gian sau xử lý với tỷ lệ tương ứng đạt 100%, 71,28% và 100% sau 30 ngày xử lý. Đối với mọt ngô (S. zeamais), chế phẩm bột cây dầu giun cho hiệu lực diệt mọt ngô cao nhất, đạt tối đa (100%) sau 3 ngày xử lý ở liều lượng 2,5 g; chế phẩm bột vỏ cây quế, cây xoan có hiệu lực phòng trừ mọt ngô cao nhất khi xử lý với liều lượng 4,5 g và tỷ lệ mọt ngô chết tăng dần theo thời gian sau xử lý tương ứng là 78,09%, 97,81% sau 30 ngày.

Trích dẫn: Nguyễn Thị Oanh, Trần Ngọc Lân, Nguyễn Thị Thu, Nguyễn Thị Thúy và Lê Thị Xuân Hương, 2016. Hiệu lực phòng trừ của một số chế phẩm bột từ cây tinh dầu đối với mọt thóc đỏ (Tribolium castaneum Herbst) và mọt ngô (Sitophilus zeamais Motschsky) gây hại nông sản bảo quản trong kho. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 44b: 23-30.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...