Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
26 (2017) Trang: 58-64
Tạp chí: Journal of the Korean Institute of Resources Recycling

Leaching of black dross with HCl solution was conducted to find a suitable process to recover valauble materials. In this work, the leaching behavior of the components was compared between black dross and the residues after water treatment. All the components except  in the black dross were dissolved by HCl solution in the experimental ranges. Treatment of the black dross with water to recover the salts has negative effect on the leaching of , MgO and . The reactions occuring during the leaching were discussed. At an optimum leaching condition of 3 M HCl and , the leaching percentage of , MgO and  was 85, 100 and 40%, respectively.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...