Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2017) Trang: 1290-1295
Tạp chí: Hội nghị Khoa học Toàn Quốc lần thứ 7 về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật Hà Nội ngày 20/10/2017
Liên kết:

The experimental mice were induced Alloxan Monohydrate (AM) at 150 mg/kg of the body weight. Then, they were orally administered methanol extract of the young leaves of mango (Mangifera indica). The antidiabetic effect of extract leaves of mango was compared with standard antidiabetic drug Glucophage. The results proved that the extract of Mangifera indica leaf controls blood glucose concentration in diabetic mice. The young leaves extract (Mangifera indica) at concentrations 200 and 400 mg/kg also possessed a significant hypoglycemic effect and did not affect body weight of normal rats after 20 days of the experiment. The experimental results showed that young leaves extract at levels 200 and 400 mg/kg produced a reduction of blood glucose level in normoglycemic and glucose-induced hyperglycemic effect on AM induced diabetic mice. In addition, the total polyphenols and flavonoids contents of young leaves extract were 335.06 1.84 mg Gallic acid or Quercetin equivalents/g and 432.86 10.01 mg equivalents/g, respectively.

Các bài báo khác
Tập 55, Số 1 (2019) Trang: 47-53
Tải về
Tập 54, Số 7 (2018) Trang: 85-93
Tải về
 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...