Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số 1 (2019) Trang: 47-53
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 19/06/2018
Ngày nhận bài sửa: 03/08/2018

Ngày duyệt đăng: 27/02/2019

 

Title:

Study on antioxidant activities of methanolic extract from from Pithecellobium dulce (roxb.) Benth. Roots in induced oxidative stress mice

Từ khóa:

Alloxan monohydrate, kháng oxy hóa, Me Keo (Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.), malondialdehyde (MDA), peroxyde hóa lipid

Keywords:

Alloxan monohydrate, antioxidant, DPPH, lipid peroxidation, malondialdehyde (MDA), Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth

ABSTRACT

In the present study, antioxidant activities of the methanol extracts from Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth. roots (PDR) were investigated by employing established in vitro systems, which included radical scavenging DPPH and ferric reducing. Alloxan was used at dose 135 mg/kg body weight to induce oxidative stress in mouse models. Lipid peroxidation in vivo activities was then conducted on these alloxan-induced mice. The results obtained from radical scavenging DPPH activity showed that the methanol root extract of PDR had a lower scavenging power of 8.7 times compared to that of Vitamin C (EC50=54.704 µg/mL and EC50=6.307 µg/mL, respectively). The total ferric reducing ability determination by Fe3+to Fe2+ transformation method which revealed that the reducing activity of methanol extract from PDR (EC50 = 26.66 µg/mL) was 1.93 folds lower than that of a standard Trolox (EC50=11.206 µg/mL). The PDR possessed high ABTS+ radical-scavenging activity with 88.7% at concentration of 10 µg/mL. The extracts of PDR contained relatively high levels of total polyphenols and flavonoids, with 56.682±0.76 mg GAE/g and 380.3±18.9 mg QE/g, respectively. The in vivo antioxidant activities were determined by measuring the formation of malondialdehyde (MDA) in brain, cardiac and skeletal muscle of the test mice. The results showed that the root extract from PDR significantly decreased serum MDA levels in mouse models and could be compared to that of the drug Glucophage.

TÓM TẮT

Khả năng kháng oxy hóa in vitro của cao methanol rễ Me keo (Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.) được xác định thông qua khả năng trung hòa gốc tự do DPPH (1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl) khả năng khử sắt và khả năng kháng sự peroxyde hóa lipid in vivo được thực hiện ở chuột bị stress oxy hóa bởi alloxan monohydrate (AM). Alloxan monohydrate (AM) được sử dụng với hàm lượng 135 mg/kg trọng lượng để gây tăng glucose huyết dẫn đến stress oxy hóa trên chuột. Kết quả cho thấy hiệu quả trung hòa gốc tự do DPPH của cao methanol rễ Me keo (EC50=54,704 µg/mL) thấp hơn vitamin C (EC50=6,307 µg/mL) 8,7 lần. Khả năng khử Fe3+ thành Fe2+ của rễ Me keo (EC50 = 26,66 µg/mL) thấp hơn chất chuẩn Trolox (EC50 = 11,21 µg/mL) là 1,93 lần. Rễ Me keo có khả năng kháng gốc tự do ABTS+ với hiệu suất đạt 88,7% khi nồng độ cao chiết rễ Me keo là 10 µg/mL. Hàm lượng polyphenol tổng (total polyphenol content, TPC) và flavonoid toàn phần (total flavonoid content, TFC) đo được của cao methanol rễ Me keo lần lượt là 56,682±0,76 mg GAE/g và 380,3±18,9 mg QE/g. Hiệu quả kháng oxy hóa in vivo trên chuột bị stress oxy hóa được xác định trên các cơ quan như tim, não và cơ xương, dựa trên việc xác định sự giảm hàm lượng malonyl dialdehyde (MDA). Kết quả cho thấy cao methanol rễ Me keo có hiệu quả giảm hàm lượng MDA tương đương thuốc thương mại glucophage.

Trích dẫn: Nguyễn Thị Ái Lan, Trà Lâm Tuấn Vũ và Đái Thị Xuân Trang, 2019. Khả năng kháng oxy hóa của cao methanol rễ me keo (Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.) trên chuột bị stress oxy hóa. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(1A): 47-53.

Các bài báo khác
Tập 56, Số CĐ Tự nhiên (2020) Trang: 48-56
Tải về
Tập 54, Số 7 (2018) Trang: 85-93
Tải về
(2017) Trang: 1290-1295
Tạp chí: Hội nghị Khoa học Toàn Quốc lần thứ 7 về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật Hà Nội ngày 20/10/2017
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...