Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
195 (2015) Trang: 8-15
Tạp chí: Tạp chí KHKT Chăn nuôi
Liên kết:

Thí nghiệm được tiến hành để xác định đa hình trên gen PIT-1 và mối liên kết của đa hình này đến các chỉ tiêu năng suất sinh trưởng và sinh sản của giống gà Tàu Vàng. 200 mẫu máu được thu thập để xác định kiểu gen. DNA được tách từ mẫu máu và được sử dụng trong kỹ thuật PCR-RFLP với sự tham gia của enzyme giới hạn EcoRI để xác định kiểu gen. Có một điểm đa hình (C/T) trên intron 5 của đoạn gen PIT-1 với tần số kiểu gen AA xuất hiện cao nhất (49%), tần số alen A và B tương ứng là 65% và 35%. Phân tích về mối liên kết giữa kiểu gen và kiểu hình cho thấy, gà mang kiểu gen BB cho khối lượng cao hơn so với các kiểu gen AA và AB (P

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...