Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 54, Số 6 (2018) Trang: 72-81
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 04/12/2017

Ngày nhận bài sửa: 23/03/2018

Ngày duyệt đăng: 30/08/2018

 

Title:

Evaluation of some selected physical, chemical and biological soil properties on Citrus nobilis infected by dry root rot disease in Tam Binh district, Vinh Long province

Từ khóa:

Ẩm độ đất, bệnh vàng lá thối rễ, cam sành, đặc tính đất, Fusarium spp., vi sinh vật tổng số

Keywords:

Citrus nobilis, dry root rot disease, Fusarium spp., moisture soil, soil properties, total soil microorganism

ABSTRACT

Dry root rot has been damaging over a wide range of Citrus nobilis, causing a decline in fruit yield and quality. The objective of this study was to evaluate some selected physical, chemical and biological soil properties in order to provide the basic data for reducing dry root rot disease. Forty soil samples were collected from orange orchards in Tuong Loc and My Thanh Trung communes, Tam Binh district, Vinh Long province. The results showed that the density of Fusarium spp. was highest on orange orchards which were severely infected the dry root rot disease (P

TÓM TẮT

Bệnh vàng lá thối rễ trên cam sành phát triển rộng, gây giảm năng suất và chất lượng trái. Nghiên cứu nhằm đánh giá một số đặc tính lý hóa học và sinh học đất để có thể cung cấp số liệu cơ bản cho nghiên cứu biện pháp kiểm soát bệnh vàng lá thối rễ trên cam sành. Bốn mươi mẫu đất vườn cam sành tại xã Tường Lộc và xã Mỹ Thạnh Trung, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long được thu thập để phân tích một số đặc tính lý hóa học và sinh học đất. Kết quả phân tích cho thấy mật số Fusarium spp. cao nhất trên vườn có cấp độ bệnh trung bình và nặng (P

Trích dẫn: Nguyễn Ngọc Thanh, Tất Anh Thư, Mai Thị Cẩm Trinh, Dương Minh Viễn và Võ Thị Gương, 2018. Đánh giá một số đặc tính lý hóa học và sinh học đất trên vườn cam sành (Citrus nobilis) bị bệnh vàng lá thối rễ tại huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 54(6B): 72-81.

Các bài báo khác
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...