Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
256 (2019) Trang: 1-4
Tạp chí: Materials Letters

A series of porous toxic-element-free TiZr-based bulk metallic glass foams (BMGFs) with porosities ranging from 2.0% to 38.9% were fabricated by hot-pressing method. The results indicated that the BMGFs with pore sizes of 100–300 lm exhibit relatively good mechanical properties, Young’s moduli ranging from 5.8 to 56.4 GPa and compressive strength from 33 to 979 MPa which well match the properties of human bone. In in vitro tests, the TiZr-based BMGFs with porosities of 12.7% and 34.8% showed non-cytotoxicity and high extracellular calcium deposition. Owing to the excellent combination of suitable porosities, consistent mechanical properties, and high biocompatibility, the TiZr-based BMGFs are promising candidates for use in bio-implant applications from the viewpoints of avoiding stress shielding and bio-unfriendly symptoms in the human body.

Các bài báo khác
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...