Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2013) Trang: 398-403
Tạp chí: The 3rd International conference on sustainable energy: "RISE towards a green future". Ho Chi Minh City University of Technology, Octorber 29-30,2013
Liên kết:

In this paper, the role of ion metals on catalytic system of Bentonite- metals supported applied to hydrogen production from peat based on catalytic pyrolysis have been investigated. Research results showed that, the selectivity of hydrogen production by catalytic pyrolysis method is increased when using Bentonite metal supported catalyst. The metals supported are Iron, Nickel and Copper. On the same condition tests, the highest hydrogen selectivity is archived (19.7% in volume) in the case of Bentonite-Ni supported while it is only of 9.7% in volume for the case of Bentonite non–metal supported. The important result of this study is the synergy of ion metal and bentonite when using this catalyst for hydrogen production by pyrolysis reaction of peat.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...