Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
714 (2018) Trang: 87-93
Tạp chí: Chemical Physics Letters
Binary BnAln clusters (n = 1–7) were investigated using both DFT/TPSSh and G4 calculations. B and Al atoms do not mix together but prefer to be assembled in two separated but interacting Bn and Aln components. Large electron donation from Al to B atoms induces a donor-acceptor stabilization. Planar B3Al3 is a σ aromatic compound. B4Al4 exhibits two aromatic electron flows that are interlocking in two perpendicular planes and circulate independently. The B7Al7 cluster appears as a double layer structure and this suggests formation of Bn and Aln layers in larger clusters connected by electrostatic interactions.
Các bài báo khác
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...