Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
50 (2014) Trang: 1558-1560
Tạp chí: Chemical Communication

The B30 boron cluster has a bowl rather than a double-ring or a triple-ring tubular structure. This bowl isomer exhibits disk-aromaticity similar to that found for B202− and B19 clusters. We confirmed that the concept of disk-aromaticity can be applied to both planar and non-planar systems.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...