Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Môi trường 2015 (2015) Trang: 41-49
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận:08/08/2015

Ngày chấp nhận: 17/09/2015

 

Title:

Pesticide use and pesticide packing management for rice cultivation in Hau Giang, Vietnam

Từ khóa:

Lúa 3 vụ, thuốc bảo vệ thực vật, quản lý bao bì chứa thuốc, tần suất, liều lượng sử dụng

Keywords:

Triple rice crops, pesticides, hazadous solid waste management, frequency, dose

ABSTRACT

The study was conducted from 2011 to 2014 in Long My, Vi Thuy and Phung Hiep district, Hau Giang province with the objective to assess the current status of pesticide use in double- and triple-rice farming systems and management of used pesticde-packages. The results showed that the pesticide use frequency and dose were unchangedduring the study period but distinguished betweenthe double- and triple-rice farming systems. Numbers of active ingredients in the triple-rice farming system were greater than that in the double-rice farming sytems (i.e. 57 vs. 44 active ingredients, respectively). Among the active ingredients, Carbofuran and Methomyl were banned from using in Vietnam.The management of empty pesticde containers by local farmers considerably changed during the study period. In fact, from 2011 to 2012, 34,7% of surveyed farmers were in the habit of discarding containers in the fields, but that decreased gradually in the period of 2012-2013 and 2013-2014. In the later period, the containers were sold and unsafelyburnt. In this study, the triple-rice farming system exaggerated the use of pesticide. Training local farmers in using proper dose of pesticide is an actual need to protect agricultural environment.

TÓM TẮT

Nghiên cứu được thực hiện từ năm 2011 đến năm 2014 tại huyện Long Mỹ, Vị Thuỷ và Phụng Hiệp - tỉnh Hậu Giang nhằm đánh giá tình hình sử dụng thuốc BVTV trong canh tác lúa 2 vụ, 3 vụ/năm và cách quản lý bao bì chứa thuốc BVTV sau khi sử dụng. Kết quả cho thấy tần suất phun thuốc và liều lượng pha thuốc vượt mức qui định không khác biệt theo thời gian, nhưng khác biệt giữa khu vực canh tác lúa 3 vụ/năm và 2 vụ/năm. Số lượng hoạt chất được sử dụng ở khu vực lúa 3 vụ/năm (57 hoạt chất) cao hơn khu vực lúa 2 vụ/năm (44 hoạt chất); có 2 hoạt chất cấm (Carbofuran và Methomyl) được sử dụng. Cách thức quản lý bao bì chứa thuốc BVTV của nông dân đã có sự thay đổi theo thời gian. Giai đoạn 2011-2012, 34,7% nông dân thải bỏ bao bì chứa thuốc tại ruộng, nhưng tỷ lệ này đã giảm ở giai đoạn 2012-2013 và 2013-2014 và bao bì được gom bán ve chai và đốt. Trong phạm vi nghiên cứu của đề tài, canh tác lúa 3 vụ làm tăng lượng hoá chất BVTV sử dụng trên đồng ruộng. Tăng cường tập huấn sử dụng thuốc đúng qui định góp phần bảo vệ môi trường trong sản xuất canh tác lúa là cần thiết.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...