Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Môi trường 2015 (2015) Trang: 50-57
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận:08/08/2015

Ngày chấp nhận: 17/09/2015

 

Title:

Using organic fertilizers from sediments of intensive shrimp farming for Brassica integrifolia cultivation at the household-scale in the Dam Doi district, Ca Mau province

Từ khóa:

Phân bùn ao tôm, phân vô cơ, cải ngọt, năng suất, lợi nhuận

Keywords:

Organic fertilizers, pak choy, Inorganic fertilizer, productivity, profits

ABSTRACT

Organic fertilizers of intensive shrimp farming pond were used in this study to grow two continuous crops of pak choy (Brassica integrifolia) in order to evaluate the effectiveness of such organic fertilizers on the growth rate, productivity and profits of the crop. The study aimed to assess the effect of compost from shrimp pond sediment on brassica interrifolia growing in Dam Doi. The results showed that the growth of pak choy was significantly different in the treatment of mixing of 1kg/m2 organic fertilizers and 0.014kg/m2 NPK (16-16-8) fertilizer from the control treatment including the height average of 21,53± 0,23 cm, length of leaf 13,47±0,37 cm and width of leaf 10,1±0,26 cm. The height, length and width of the control were 18,93±0,98 cm, 11,57±0,72 cm and 8,27±0,24 cm respectively after five weeks growing. The yield of pak choy was significantly higher in the treatment of organic fertilizers and NPK (16-16-8) fertilizers (2,68-2,86 kg/m2) than in the control treatment (1,72-1,85 kg/m2) and in the organic fertilizers treatment (1,79-1,88 kg/m2). The profit from pak choy was higher in the treatment of organic fertilizers with NPK (16-16-8) fertilizers (33.326 VND/m2/crop) than that in of control treatment (19.135 VND/m2/crop) and the organic fertilizers treatment (19.025 VND/m2/crop).

TÓM TẮT

Phân hữu cơ bùn đáy ao nuôi thâm canh tôm được sử dụng trồng cải ngọt liên tiếp trong 2 vụ nhằm đánh giá ảnh hưởng của phân hữu cơ đến sinh trưởng, năng suất và lợi nhuận của mỗi vụ. Nghiên cứu nhằm mục đích đánh giá ảnh hưởng của phân composst bùn đáy ao nuôi tôm đến sự sinh trưởng của cải ngọt tại huyện Đầm Dơi. Kết quả nghiên cứu cho thấy sự sinh trưởng cải ngọt của nghiệm thức bón kết hợp 1kg/m2 phân hữu cơ và 0,014kg/m2 phânNPK (16-16-8) khác biệt có ý nghĩa so với nghiệm thức đối chứng. Trung bình chiều cao thân cây 21,53± 0,23 cm, chiều dài lá 13,47±0,37 cm và chiều rộng lá 10,1±0,26 cm. Nghiệm thức đối chứng có chiều cao thân cây, chiều dài lá, chiều rộng lá lần lượt là 18,93±0,98 cm, 11,57±0,72 cm và 8,27±0,24 cm sau 5 tuần gieo trồng. Năng suất cải ngọt của nghiệm thức bón kết hợp phân hữu cơ và phân NPK (16-16-8) (2,68 - 2,86 kg/m2) cao khác biệtcó ý nghĩa so với nghiệm thức đối chứng (1,72-1,85 kg/m2) và nghiệm thức phân hữu cơ (1,79-1,88 kg/m2). Sử dụng phân hữu cơ và phânNPK (16-16-8) trồng cải ngọt đạt được lợi nhuận là33.326 đồng/m2/vụ cao hơn nghiệm thức đối chứng (19.135 đồng/m2/vụ) và nghiệm thức chỉ bón phân hữu cơ (19.025 đồng/m2/vụ).

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...