Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Môi trường 2015 (2015) Trang: 71-79
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận:08/08/2015

Ngày chấp nhận: 17/09/2015

 

Title:

Effects of mixing ratios to biogas production of anaerobic co-digestion of cow manure in combination of corn stalks or aquatic weed

Từ khóa:

Bèo tai tượng, phân hủy yếm khí, phân bò, sản xuất khí sinh học, thân bắp

Keywords:

Anaerobic co-digestion, aquatic weed, biogas production, corn stalks, cow manure

ABSTRACT

Study of mixing ratio effect on the ability of biogas production from co-digestion of cow manure (PB) with corn stalks (Zea mays) (TB) and aquatic weed (Pistia stratiotes L) (TT) was evaluated in three mixing ratios of manure and plant, including: 100:0, 75:25 and 50:50. The 21 L anaerobic digesters were set up to implement experiments in laboratory conditions. After 60 days, total biogas volume of the treatment of 100%PB:0%TB, 70%PB:25%TB and 50%PB:50%TB was 69±8.65 L, 102 ±3.4 L and 180±6.4 L, respectively and biogas yield was 196.1±5.55 L Kg-1VS-1, 241±5.3 L Kg-1VS-1 and 560.2±11.1 L Kg-1VS-1, respectively. Similarly, total biogas volume of the treatment of 100%PB:0%TT, 70%PB:25%TT and 50%PB:50%TT was 69±8.65L, 96.45±0.55 L and 142.3±9.5 L, respectively and biogas yield was 196.1±5.55 L Kg-1VS-1, 226.7±11.6 L Kg-1VS-1 and 314.2±12.1 L Kg-1VS-1, respectively. The results indicated that co-digestion of cow manure and plants can increase biogas volume.

TÓM TẮT

Nghiên cứu nhằm đánh giá ảnh hưởng của tỷ lệ phối trộn đến khả năng sinh khí trong mẻ ủ yếm khí kết hợp phân bò với 02 loại thực vật là thân bắp và bèo tai tượng theo các tỷ lệ phân bò:thực vật là 100:0, 75:25 và 50:50. Các thí nghiệm được tiến hành trên các mô hình lên men yếm khí theo mẻ 21 L trong điều kiện phòng thí nghiệm. Sau 60 ngày ủ, tổng thể tích khí sinh ra tăng theo lượng thân bắp phối trộn 100:0, 75:25, 50:50 tương ứng là 69±8,65 L; 102±3,4 L; 180±6,4 L; đồng thời năng suất sinh khí gia tăng tương ứng 196,1±5,55 L Kg-1VS-1; 241±5,3 L Kg-1VS-1; 560,2±11,1 L Kg-1VS-1. Nhóm nghiệm thức ủ phân bò với bèo tai tượng có tổng thể tích khí sinh ra gia tăng theo lượng bèo thêm vào 100:0, 75:25, 50:50 tương ứng là 69±8,65 L; 96,45±0,55 L; 142,3±9,5 L với năng suất sinh khí tăng tương ứng 196,1±5,55 L Kg-1VS-1; 226,7±11,6 L Kg-1VS-1; 314,2±12,1 L Kg-1VS-1. Kết quả nghiên cứu cho thấy trong điều kiện thí nghiệm yếm khí theo mẻ kết hợp phân bò với thực vật, việc kết hợp phân bò với thực vật giúp cải thiện hiệu quả sinh khí đồng thời khả năng sinh khí có xu hướng tăng khi tăng tỷ lệ nguyên liệu nạp thực vật.

Các bài báo khác
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...