Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
54(2A) (2016) Trang: 287 - 292
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ
Liên kết:

Study on co-fermentation of cow dung (CD) and giant dirt (GD - Pistia stratiotes L.) in semi-continuous anaerobic digesters aims to test biogas quantity and quality by time. Three mixing rates counted based on ODM of each material were chosen: 100 %CD, 50 %CD+ 50 %GD, and 100 %GD. The experiments were set up in laboratory conditions with two types of digesters: one-stage digesters and two-stage digesters (triplicate for each treatment). After 80 days, the biogas produced from the one-stage digesters was not significantly different to the two-stage digesters with similar input material. The highest production of biogas came from digesters of 100 %GD - 235.8 L for the one-stage and 240.3 L for the two-stages. The medium production came from digesters of 50 %CD+50 %GD - 127.8 L for the one-stage and 118.4 L for the two-stages. After one month, the percentage of CH4 was high enough for burning and almost giant dirt was digested that avoids a blockage inside the digesters. The results showed that co-fermentation of GD and CD is an alternative for livestock raising households to produce biogas for energy purpose.

Các bài báo khác
Số Môi trường 2015 (2015) Trang: 71-79
Tải về
 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...