Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Môi trường 2015 (2015) Trang: 218-225
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 08/08/2015

Ngày chấp nhận: 17/09/2015

 

Title:

The effects of land surface elevation on above-ground carbon accumulation of mangrove ecosystem at the Ong Trang sand bar, Ngoc Hien district, Ca Mau province

Từ khóa:

Sinh khối, rừng ngập mặn, tích lũy Carbon, Cồn Ông Trang

Keywords:

Biomass, mangrove, carbon accumulation, Ong Trang sand bar

ABSTRACT

The purpose of the study is to examine the biomass and above-ground carbon accumulation of mangrove ecosystems at the Ong Trang sand-bar in the Ngoc Hien District, Ca Mau Province. The research focused on determining the biomass and carbon accumulation of mangrove trees and wood debris on three different elevations (of the land surface) with three dominant plants species such as Avicennia alba, Rhizophora apiculata Blume and Bruguiera parviflora. Standard plots and actual survey measurement and analysis of laboratory methods were used in the study. The results showed that the biomass and carbon accumulation among three elevations with different species were significantly statistically different. The biomass and carbon accumulation of two species Avicennia alba and Bruguiera parviflora were not different, and Rhizophora apiculata Blume and Bruguiera parviflora were not either. However, there were significant differences between Rhizophora apiculata Blume and Avicennia alba. Biomass and carbon accumulation in Avicennia alba was the lowest, followed by Bruguiera parviflora and biomass and carbon accumulation of Rhizophora apiculata Blume was the greatest. The biomass and carbon accumulation of wood debris was the highest at the Bruguiera parviflora area, followed by Rhizophora apiculata, and the lowest was at the Avicennia alba area. In addition, statistical analysis showed that the biomass and carbon accumulation of wood debris was not different among the three topographies. In addition, the total biomass and above-ground carbon accumulation of mangrove ecosystems at study area was 555,98 tons/ha and 269,21 tons/ha, respectively.

TÓM TẮT

Mục đích của nghiên cứu nhằm khảo sát sinh khối và tích lũy carbon trên mặt đất hệ sinh thái rừng ngập mặn tại cồn Ông Trang, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau. Nghiên cứu tập trung khảo sát sinh khối và sự tích lũy carbon trong cây và vật rụng trên ba địa hình tương ứng với ba loài cây chiếm ưu thế là Mắm trắng (Avicennia alba), Đước đôi (Rhizophora apiculata Blume) và Vẹt tách (Bruguiera parviflora). Bằng phương pháp lập ô định vị, khảo sát đo đạc thực tế và phân tích phòng thí nghiệm đề tài đạt được kết quả: Sinh khối và tích lũy carbon giữa các loài cây có sự khác biệt ý nghĩa thống kê, trong đó giữa hai loài Mắm Trắng và Vẹt Tách không có khác biệt, giữa Đước Đôi và loài Vẹt Tách không có khác biệt, tuy nhiên giữa loài Đước Đôi và loài Mắm Trắng khác biệt có ý nghĩa. Sinh khối và tích lũy carbon ở loài Mắm Trắng là thấp nhất, tiếp đến là Vẹt Tách, sinh khối và tích lũy carbon cây Đước Đôi là cao nhất. Sinh khối và tích lũy carbon của vật rụng cao nhất tại địa hình Vẹt Tách chiếm ưu thế, kế đến là địa hình Đước Đôi chiếm ưu thế và thấp nhất là địa hình Mắm Trắng chiếm ưu thế. Kết quả thống kê cho thấy sinh khối và tích lũy carbon vật rụng không có sự khác biệt giữa ba dạng địa hình. Tổng sinh khối và tích lũy carbon trên mặt đất tại vùng nghiên cứu lần lượt là 555,98 tấn/ha và 269,21 tấn/ha.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...