Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Môi trường 2015 (2015) Trang: 159-166
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 08/08/2015

Ngày chấp nhận: 17/09/2015

 

Title:

The management of surface water resources in agriculture and aquaculture in coastal areas in Vietnamese Mekong Delta under impacts of climate change

Từ khóa:

Tài nguyên nước mặt, quản lý nước, mâu thuẫn sử dụng nước

Keywords:

Surface water resources, water management, water-used conflict

ABSTRACT

This study aims to assess the effectiveness of the current surface water resources management on agriculture and aquaculture in the coastal area in the Vietnamese Mekong Delta and thereby to determine appropriate solutions for better water resources management based on conflicts between uses of surface water resources in agriculture and aquaculture and perception of local residents on the conflicts. The obtained results showed that conflicts in water uses between local farmers were mainly caused by improper water management leading to wide-spread of water pollution and aquaculture diseases, and further seawater intrusion into fresh water based agriculture zones. In addition, the study also provided an overview on the strengths and weaknesses of local farmers at the time being and the expected opportunities and threats in the future in terms of agriculture and aquaculture development in the study area. Finally, suggestions were provided to minimize the conflicts, leading to better (surface) water management for agriculture and aquaculture in each agro-ecological zones of the study area.

TÓM TẮT

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá tính hiệu quả của công tác quản lý nguồn tài nguyên nước mặt trong sản xuất nông nghiệp và thủy sản của người dân vùng ven biển Đồng bằng sông Cửu Long ở hiện tại và từ đó xác định những giải pháp phù hợp dựa trên các mâu thuẫn giữa các mục đích sử dụng tài nguyên nước mặt trong sản xuất nông nghiệp (thủy sản) và nhận thức của người dân trước các mâu thuẫn trong mục đích sử dụng nguồn tài nguyên nước mặt. Kết quả đạt được cho thấy, mâu thuẫn trong sử dụng nguồn nước giữa các hộ nông dân được xác định là do phương pháp quản lý nước chưa hợp lý của người dân địa phương dẫn đến ô nhiễm nguồn nước, lây lan mầm bệnh và nhiễm mặn nguồn nước được sử dụng cho sản xuất nông nghiệp. Bên cạnh đó, nghiên cứu đã cung cấp một cái nhìn tổng thể về thực trạng những thuận lợi và khó khăn mà người dân gặp phải trong hiện tại, những cơ hội và nguy cơ trong tương lai của người dân trong việc phát triển nông nghiệp ở vùng nghiên cứu. Ngoài ra, những khuyến nghị nhằm giảm nhẹ các mâu thuẫn, góp phần nâng cao công tác quản lý nguồn tài nguyên nước mặt trong canh tác nông nghiệp (bao gồm thủy sản) phù hợp với các vùng sinh thái nông nghiệp hiện tại đã được đề xuất.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...