Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 45 (2016) Trang: 86-92
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 22/12/2015

Ngày chấp nhận: 30/08/2016

 

Title:

Research on production of Trichoderma sp. products for controlling the anthracnose disease caused by Colletotrichum spp. on chili (Capsicum frutescens)

Từ khóa:

Colletotrichum truncatum, Colletotrichum acutatum, đối kháng nấm bệnh thán thư, Trichoderma koningii

Keywords:

Colletotrichum truncatum, Colletotrichum acutatum, antagonism with anthracnose, Trichoderma koningii

ABSTRACT

Every year, anthracnose is the main reason causing much damage on chilli plant (Capsicum frutescens). Following the trend of organic agriculture, the method of control anthracnose by Trichoderma is gaining much concerns from researchers. The isolation from diseased plants showed that Colletotrichum truncatum and Colletotrichum acutatum were the causes of anthracnose on chilli plants in Binh Duong province. From vegetable planting areas in Binh Duong, three strains of Trichoderma among 16 isolates strains (T. koningii T2.2, T. koningii T4 and T. koningii T5.1) had the highest ability to antagonize Colletotrichum spp. Also when applying the sporiferous preparation from isolated Trichoderma to chilli plant fields, it helped decrease 58.4 percent of the anthracnose on chilli fruits as compared to control fungicides. Results of this study indicated the possibility of applying Trichoderma spore preparation for treating anthracnose on chilli plants.

TÓM TẮT

Bệnh thán thư là nguyên nhân gây thiệt hại lớn trên ớt cay (Capsicum frutescens) hằng năm. Trong xu hướng nông nghiệp hữu cơ, kiểm soát bệnh thán thư bằng Trichoderma là giải pháp đang nhận được nhiều sự quan tâm của các nhà nghiên cứu. Kết quả phân lập từ các mẫu ớt bệnh thán thư cho thấy Colletotrichum truncatum và Colletotrichum acutatum là các tác nhân gây bệnh thán thư phổ biến trên cây ớt tại Bình Dương. Trong số 16 chủng Trichoderma spp. phân lập được từ các khu vực trồng rau màu tại Bình Dương, ba chủng Trichoderma (Trichoderma koningii T2.2, T. koningii  T4 và T. koningii T5.1) có khả năng đối kháng tốt nhất với các chủng Colletotrichum spp. phân lập được. Chế phẩm bào tử từ các chủng Trichoderma chọn lọc có khả năng hạn chế bệnh thán thư trên trái ớt cao hơn 58,4 % so với việc sử dụng các chế phẩm phòng trừ nấm khác. Kết quả nghiên cứu này cho thấy tính khả thi của việc ứng dụng chế phẩm từ bào tử nấm Trichoderma trong việc phòng trừ bệnh thán thư trên cây ớt.

Trích dẫn: Trần Ngọc Hùng và Nguyễn Thị Liên Thương, 2016. Nghiên cứu tạo chế phẩm từ Trichoderma sp. kiểm soát bệnh thán thư do Colletotrichum spp. gây ra trên cây ớt (Capsicum frutescens). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 45b: 86-92.

Các bài báo khác
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...