Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
8/2018 (2018) Trang: 117-124
Tạp chí: TẠP CHÍ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Liên kết:

Dung dịch nước rửa máu cá tra trong nhà máy chế biến thủy sản là một nguồn phụ liệu giàu protein. Ngoài ra đây cũng là một vấn đề lớn tại các nhà máy chế biến thủy sản do chứa một lượng lớn chất hữu cơ nên việc xử lý nước thải rất tốn kém làm tăng chi phí sản xuất cá tra phi lê. Với mục đích thu hồi lại nguồn phụ phẩm giàu nguồn protein có trong nước rửa máu cá, gia tăng giá trị kinh tế, giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường. Nghiên cứu được tiến hành nhằm khảo sát sự ảnh hưởng tương tác giữa các yếu tố nhiệt độ, thời gian và pH lên lượng protein thu hồi được. Qua khảo sát sự tương tác giữa nhiệt độ, thời gian và pH lên hiệu thu hồi protein cho thấy điều kiện thu hồi tối ưu là ở pH 5,5, nhiệt độ 70 0 C, thời gian gia nhiệt 40 phút với hiệu suất thu hồi là 81,595%. Máu cá sau khi thu hồi được tách béo bằng NaHCO 3 ở nồng độ 0,2%, hằng số phân ly thông số động học hằng số phân ly K m =2,08 và tốc độ phản ứng cực đại V max = 5,21. Hiệu suất thủy phân theo tyrosine 95,93% và đạm acid amin 75,65% tại thời gian 240 phút, E :S (2.1-0.690). Sau đó dịch thủy phân protein được khảo sát sấy phun ở 180°C không bổ sung chất trợ sấy. Hai môi trường peptone thương mại và bột protein thủy phân từ nước rửa máu cá dùng làm môi trường nuôi cấy Aspergillus oryzae. Cả hai môi trường thương mại và môi trường dinh dưỡng thủy phân bằng enzyme bromelain máu cá Tra theo các mốc thời gian từ 0 giờ khảo sát đến 72 giờ, nhiệt độ môi trường 30 o C và pH = 6,5 thì môi trường bột thủy phân bằng enzyme bromelain không bằng môi trường peptone thương mại. Nhưng khảo sát hoạt tính enzyme protease trong các môi trường ở các mốc thời gian từ 4, 8, 12, 16, 20, 24 giờ cũng với nhiệt độ 30 o C và pH = 6,5 cho thấy hoạt tính protease môi trường bột protein thủy phân từ nước rửa máu cá tra cho kết quả cao hơn với peptone thị trường.

Các bài báo khác
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...