Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 54, Số 3 (2018) Trang: 209-215
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 08/03/2017

Ngày nhận bài sửa: 13/07/2017

Ngày duyệt đăng: 28/04/2018

 

Title:

Southeast Asian geopolitics in US foreign policy in the early years of the 21st century

Từ khóa:

Chính sách đối ngoại Hoa Kỳ, địa chính trị, địa chính trị Đông Nam Á, quan hệ Hoa Kỳ - ASEAN, quyền lực mềm Hoa Kỳ

Keywords:

Geo-politics, Southeast Asian’s Geo-politics, US-ASEAN relationships, US foreign policy, US soft power

ABSTRACT

Geo-politics plays an increasingly important role in international relations as well as the foreign policy of each nation. US is one of the world’s most powerful countries which appriciates geo-political factor in planning and implementing their foreign policy. In the 21st century, Asia-Pacific has become the essential area where many powerful countries set up their strategic interests. In this area, Southeast Asia is considered the strategic area in foreign policy of many countries, including America. The focus of this paper is to analyze the geo-political roles of the Southeast Asia to US security and counter-terrorism policies, trade relations, and implementing its soft power.

TÓM TẮT

Địa chính trị ngày càng đóng vai trò quan trọng trong quan hệ quốc tế nói chung và chính sách đối ngoại của các quốc gia nói riêng. Hoa Kỳ là một trong số các cường quốc hàng đầu thế giới đánh giá cao yếu tố địa chính trị trong việc hoạch định và thực thi chính sách đối ngoại. Bước vào thế kỷ XXI, khu vực Châu Á – Thái Bình Dương được xem là khu vực đáng chú ý của thế giới khi là nơi cạnh tranh lợi ích chiến lược các cường quốc. Tại đây, Đông Nam Á được đánh giá là địa bàn chiến lược với vai trò địa chính trị quan trọng trong chính sách đối ngoại của nhiều quốc gia, bao gồm cả Hoa Kỳ. Bài viết đi sâu phân tích vai trò địa chính trị khu vực Đông Nam Á đối với Hoa Kỳ trên ba khía cạnh: chính sách chống khủng bố và an ninh, quan hệ thương mại và thực thi quyền lực mềm của Hoa Kỳ.

Trích dẫn: Ngô Thị Bích Lan, 2018. Vai trò địa chính trị của khu vực Đông Nam Á đối với Hoa Kỳ những năm đầu thế kỷ XXI. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 54(3C): 209-215.

Các bài báo khác
Số 51 (2017) Trang: 13-18
Tải về
Số 44 (2016) Trang: 23-29
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...