Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 45 (2016) Trang: 33-38
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 17/02/2016

Ngày chấp nhận: 30/08/2016

 

Title:

Effect of Benzyl Adenine (BA) and Indole-3-Butyric Acid (IBA) on shoot regeneration from cotyledonary sections of three species of Momordica charantia L. in vitro

Từ khóa:

Cây khổ qua, Momordica charantia L., BA, IBA, nhân chồi, tạo rễ, tái sinh chồi, tử diệp

Keywords:

Cotyledon, Momordica charantia L., BA, IBA, shoot regeneration, shoot proliferation and rooting

ABSTRACT

The study was carried out to determine the optimum concentrations of plant growth regulators (BA and IBA) for shoot establishment from cotyledonary explants of three species of Momordica charantia L. in vitro. Three experiments were included. The first experiment was shoot regeneration from cotynedonary sections. The second experiment was shoot proliferation and the third experiment was rooting. Results showed that: (1) MS medium supplemented with BA 1,0 mg/L and the variety Jupiter 25 were effective for shoot regeneration; (2) MS medium supplemented with BA 0,2 mg/L was effective for the rapid proliferation of shoots in vitro; and (3) The MS medium containing IBA 1,0 mg/L and 2 g/L activated charcoal was favorable for rooting of Jupiter 25 regenerated shoots.

TÓM TẮT

Đề tài được thực hiện nhằm tìm ra nồng độ chất điều hòa sinh trưởng (BA và IBA) phù hợp cho sự tái sinh chồi từ tử diệp trên 3 giống khổ qua khác nhau. Nghiên cứu được thực hiện trên ba thí nghiệm. Thí nghiệm 1 tái sinh chồi trực tiếp từ tử diệp khổ qua. Thí nghiệm 2 nhân chồi. Thí nghiệm 3 tạo rễ.  Kết quả thí nghiệm cho thấy: (1) Môi trường MS bổ sung BA 1,0 mg/Lvà giống khổ qua Jupiter 25 cho hiệu quả tái sinh chồi tốt. (2) Môi trường MS bổ sung BA 0,2 mg/L cho hiệu quả nhân chồi tốt. (3) Môi trường MS + than hoạt tính 2 g/L + IBA 1,0 mg/L thích hợp tạo rễ cho chồi khổ qua giống Jupiter 25 in vitro.

Trích dẫn: Huỳnh Lê Anh Nhi và Lê Minh Lý, 2016. Hiệu quả của Benzyl Adenine (BA) và Indole-3-Butyric Acid (IBA) trên sự tái sinh chồi từ gốc tử diệp của ba giống khổ qua (Momordica charantia L.)  in vitro. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 45b: 33-38.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...