Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 44 (2016) Trang: 39-50
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 19/02/2016

Ngày chấp nhận: 26/07/2016

 

Title:

Competition of sugarcane market in the Mekong Delta by SCP analysis

Từ khóa:

Cấu trúc thị trường, mía đường, tác nhân, cạnh tranh, Đồng bằng sông Cửu Long

Keywords:

Market structure, Mekong Delta, sugarcane

ABSTRACT

This paper is aimed to explore the market structure and analyze the competitive process of the sugarcane market in the Mekong Delta. Criteria including barriers to entry, buyer and seller concentration, classification of product quality, and distribution of market information were recruited in the study. SCP approach and descriptive statistics were applied in data analysis. The result of the study indicates that the sugarcane market in the study was competitive. The concentration level of the sugarcane market was rather high; and competition among enterprises were detected, but not too fierce and acrimonious. However, sugarcane traders and wholesalers whose market shares are low were operating their business in a highly competitive market. To sugarcane competitors, the concentration of market share in a certain sugar business cannot be identified; and it is easy for traders to access to market information.

TÓM TẮT

Bài viết này tập trung nghiên cứu cấu trúc thị trường và phân tích các quá trình cạnh tranh trên thị trường mía đường Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) bằng việc sử dụng các tiêu chí (1) Rào cản gia nhập, (2) Sự tập trung người mua và người bán, (3) Phân loại chất lượng sản phẩm, và (4) Phân phối thông tin thị trường. Bằng phương pháp SCP, phương pháp phân tích thống kê mô tả, nghiên cứu chỉ ra rằng thị trường mía đường có sự cạnh tranh. Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy, mức độ tập trung của thị trường đối với doanh nghiệp mía đường khá cao, sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp là có tồn tại nhưng không quá khốc liệt và gay gắt. Tuy nhiên, đối với thương lái mía và nhà bán buôn ĐBSCL thì hoạt động trong một thị trường cạnh tranh. Thị phần của họ thấp và mức độ canh tranh cao. Đối với các đối thủ cạnh tranh thì tập trung thị phần không nằm trong một doanh nghiệp mía đường nào; và thương nhân dễ dàng tiếp cận thông tin thị trường.

Trích dẫn: Huỳnh Văn Tùng và Lưu Thanh Đức Hải, 2016. Mức độ cạnh tranh của thị trường mía đường Đồng bằng sông Cửu Long theo phương pháp phân tích SCP. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 44d: 39-50.

Các bài báo khác
Tập 55, Số 2 (2019) Trang: 104-114
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...