Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số 2 (2019) Trang: 104-114
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 07/09/2018

Ngày nhận bài sửa: 26/10/2018

Ngày duyệt đăng: 26/04/2019

 

Title:

The situation and solutions to improve the quality services of organizations and individuals participating in river tourism in CanTho City

Từ khóa:

Chuỗi cung cấp dịch vụ, cơ sở lưu trú, du lịch sông nước Cần Thơ, điểm du lịch, doanh nghiệp lữ hành

Keywords:

Supply chain services, accommodation, Can Tho rivertourism, touristsites, travelcompanies

ABSTRACT

This paper focuses on analyzing the current status of business activities of units, organizations and individuals that have business in river tourism in Can Tho city; analyzes the vertical linkages in the supply chain of tourism services; assess the perception of units, organizations and individuals on the type of city river tourism development. As a basis for proposing solutions to improve the quality of services and the efficiency of tourism business in the future. The study used expert interview method and interviewed 50 organizations and individuals to participate in tourism business in the area of CanTho City. The research results show that the production and business activities of the organizations and individuals involved in the tourism business of the city are relatively favorable, achieving relatively high growth rate and attract more and more tourists to visit the city, specifically. The study also analyzes the linkages of factors in the tourism development chain in Can Tho city, which is very important in proposing solutions to improve the quality services of organizations and individuals participating in river tourism in CanTho City.

TÓM TẮT

Bài viết được tập trung phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh của các đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia kinh doanh du lịch đường sông thành phố Cần Thơ; phân tích mối liên kết dọc trong chuỗi cung cấp dịch vụ du lịch; đánh giá cảm nhận của các đơn vị, tổ chức, cá nhân đối với loại hình phát triển du lịch đường sông của thành phố. Từ đó, có cơ sở đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ của các tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch đường sông trong tương lai. Nghiên cứu đã sử dụng phương pháp phỏng vấn chuyên gia và phỏng vấn 50 đơn vị, tổ chức cá nhân tham gia kinh doanh du lịch trên địa bàn. Kết quả nghiên cứu cho thấy, hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia kinh doanh du lịch của thành phố diễn ra tương đối thuận lợi, đạt tốc độ tăng trưởng khá và thu hút ngày càng nhiều du khách đến tham quan du lịch. Nghiên cứu cho thấy có sự liên kết giữa các tổ chức, cá nhân và các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các hoạt động thúc đẩy phát triển du lịch thành phố Cần Thơ, chính sự liên kết này đóng vai trò rất quan trọng trong định hướng và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ của các tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch đường sông tại thành phố Cần Thơ.

Trích dẫn: Huỳnh Văn Tùng và Nguyễn Thị Thảo Nguyên, 2019. Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ của các tổ chức, cá nhân tham gia kinh doanh du lịch đường sông tại thành phố Cần Thơ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(2D): 104-114.

Các bài báo khác
Số 44 (2016) Trang: 39-50
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...