Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 44 (2016) Trang: 18-27
Tác giả: Bùi Ngọc Toản
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 27/02/2016

Ngày chấp nhận: 26/07/2016

 

Title:

Effects of working capital management on return on assets of Vietnam real estate enterprises

Từ khóa:

Vốn lưu động, khả năng sinh lợi, bất động sản, Việt Nam

Keywords:

Profitability, real estate listed companies, Vietnam, working capital

 

ABSTRACT

The article is aimed to examine the effect of working capital management on return on assets (ROA) of Vietnam real estate enterprises. The panel data used were of 35 real estate companies listed on Vietnam's stock market during 2010-2014. The results revealed that the components of enterprise’s working capital including the time (days) of accounts receivables (AR), the interval (days) of inventories (INV) and cash conversion cycle (CCC) are negatively correlated with ROA. In addition, ROA was affected by the firm size (SIZE), firm leverage (LEV) and the economic growth (GDP).

TÓM TẮT

Mục đích chính của bài nghiên cứu là kiểm định sự tác động của chính sách vốn lưu động đến khả năng sinh lợi trên tổng tài sản (ROA) của các doanh nghiệp ngành bất động sản Việt Nam. Tác giả đã sử dụng dữ liệu bảng gồm 35 doanh nghiệp ngành bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn 2010-2014. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng, các thành phần của vốn lưu động gồm: kỳ thu tiền bình quân (AR), kỳ luân chuyển hàng tồn kho (INV), chu kỳ chuyển đổi tiền mặt (CCC) có tác động ngược chiều đến khả năng sinh lợi trên tổng tài sản (ROA). Ngoài ra, tác giả cũng tìm thấy tác động của quy mô doanh nghiệp (SIZE), tỷ lệ đòn bẩy (LEV) và tỷ lệ tăng trưởng kinh tế (GDP) đến khả năng sinh lợi trên tổng tài sản (ROA).

Trích dẫn: Bùi Ngọc Toản, 2016. Tác động của chính sách vốn lưu động đến khả năng sinh lợi trên tổng tài sản của các doanh nghiệp ngành bất động sản Việt Nam. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 44d: 18-27.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...