Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 168-173
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 13/11/2018
Ngày nhận bài sửa: 12/03/2019

Ngày duyệt đăng: 12/04/2019

 

Title:

Effect of foliar fertilizer on growth curcumin content and yield of turmeric Curcuma xanthorrhiza Roxb.

 

Từ khóa:

Curcumin, nghệ Xà cừ, phenylalanine, phun trên lá, salicylic acid

Keywords:

Curcumin content, Curcuma xanthorrhiza Roxb., foliar, phenylalanine, salicylic acid

 

ABSTRACT

The experiment was conducted in Binh Thuy District, Can Tho City to study the effects of phenylalanine, salicylic acid (SA), iron sulfate, zinc sulfate and borax on the growth and yield of Curcuma xanthorrhiza Roxb. turmeric in 2017-2018. The experiment was arranged in a randomized complete block design with 6 levels of plant growth regulators and micronutrients spraying (control, foliar spray of growth regulators Phe 100 ppm, SA 100 ppm, foliar spray of FeSO4 0.5%, ZnSO4 0.5% and borax 0.5% at 120 days after planting (DAP), with 3 replications. The results revealed that the significant number of tillers per clump, number of leaves per tiller, number of leaves per clump, plant height, leaf length and leaf width at the time of survey. At the time of harvesting, spraying FeSO4 0.5% or Phe 100 ppm recorded most effective, fresh weight of rhizomes per clump (467 and 443 g/clump, respectively), curcumin contents were equal (14.7%) and curcumin yield (17.0 and 17.2 g/clump, respectively).

TÓM TẮT

Thí nghiệm được thực hiện tại quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ nhằm nghiên cứu ảnh hưởng của phenylalanine (Phe), salicylic acid (SA), sắt sulfate (FeSO4), kẽm sulfate (ZnSO4) và borax đến sự sinh trưởng và năng suất của giống nghệ Xà cừ Curcuma xanthorrhiza Roxb. Thí nghiệm được bố trí khối ngẫu nhiên gồm 6 nghiệm thức: đối chứng, phun Phe 100 ppm, SA 100 ppm, FeSO4 0,5%, ZnSO4 0,5% và borax 0,5% vào thời điểm 120 ngày sau trồng (NST), với 3 lần lặp lại. Kết quả cho thấy, tại các thời điểm khảo sát, có sự khác biệt về số chồi/bụi, số lá/chồi, số lá/bụi, chiều cao cây, chiều dài và chiều rộng lá. Tại thời điểm thu hoạch, phun FeSO4 0,5% hoặc Phe 100 ppm hiệu quả nhất, khối lượng củ tươi lần lượt là 467 và 443 g/bụi; hàm lượng curcumin đều là 14,73% và năng suất curcumin (lần lượt là 17,0 và 17,2 g/bụi).

Trích dẫn: Bùi Thị Cẩm Hường, Lê Phúc Tân, Huỳnh Đăng Khoa, Trần Tường Đăng, Lưu Thái Danh và Lê Vĩnh Thúc, 2019. Ảnh hưởng của phân bón lá đến sinh trưởng, hàm lượng và năng suất Curcumin trên nghệ Xà cừ Curcuma xanthorrhiza Roxb.. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(Số chuyên đề: Công nghệ Sinh học)(1): 168-173.

Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 11-19
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...