Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 25 (2013) Trang: 94-102
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 09/11/2012

Ngày chấp nhận: 25/03/2013

 

Title:

Building an E-learning system for supporting training under the credit system

Từ khóa:

E-learning, hệ thống quản lý đào tạo, Moodle, chuẩn SCORM

Keywords:

E-learning, Learning Management System (LMS), Moodle, Sharable Content Object Reference Model (SCORM)

ASTRACT

E-learning is considered one of the information technology (IT) solutions in education. This paper presents the results of building an   e-learning system for supporting training under the credit system atCollegeofInformationand Communication Technology, Can Tho University. These results include: selecting the suitable solution for building an e-learning system; researching and choosing the standard and the learning management system (LMS); building some supplemental tools, especially tools integrated into LMS Moodle; suggesting the structure of knowledge matrix for organizing the question bank and structure of electronic lessons compliant SCORM standard; and deploying the system in the practice.

TóM TắT

E-learning là một trong các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục. Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu xây dựng hệ thống E-learning hỗ trợ trong đào tạo theo học chế tín chỉ tại Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông thuộc Đại học Cần Thơ. Những kết quả nghiên cứu gồm: chọn giải pháp xây dựng một hệ thống E-learning; nghiên cứu lựa chọn chuẩn và hệ quản lý đào tạo nền cho E-learning; xây dựng một số công cụ hỗ trợ, đặc biệt là các công cụ tích hợp vào hệ nền cho E-learning; đề xuất cấu trúc bài giảng điện tử và ma trận kiến thức đáp ứng yêu cầu; triển khai hệ thống trong thực tiễn.

Các bài báo khác
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...