Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 46 (2016) Trang: 7-14
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 20/05/2016

Ngày chấp nhận: 27/10/2016

 

Title:

Some typical motifs in Lieu trai chi di of Bo Tung Linh from the mythological perspective

Từ khóa:

Mô típ, Liêu trai chí dị, Bồ Tùng Linh, góc nhìn, huyền thoại học

Keywords:

Motifs, Lieu trai chi di, Bo Tung Linh, perspective, mythological

ABSTRACT

The two most typical motifs in the work Lieu trai chi di by Bo Tung Linh are counted as subjects turned into people and people turned into subjects. If the motifs are shone via a few mythological studies, their value will be indicated by differently various dimensions. The motifs in Lieu trai chi di made their appearance based on the inheritance of profound and legendary thinking of the primitive human, from the previous literary genres such as myths, fairy tale and so on According to the legacy, Bo Tung Linh blows into the motifs a fresh breath in the early modern era and shows out the progress in the life reflecting art. The writer knitted two sides of reality and imagination to create the motifs for the work of art precisely reflecting the life twinklingly and magically.

TÓM TẮT

Hai mô típ tiêu biểu nhất trong tác phẩm Liêu trai chí dị của nhà văn Bồ Tùng Linh là mô típ vật biến thành người và người biến thành vật. Nếu dùng một số nghiên cứu của huyền thoại học soi chiếu vào hai mô típ này sẽ thấy giá trị của nó hiện lên với nhiều chiều kích khác nhau. Các mô típ này ra đời dựa trên sự kế thừa sâu sắc tư duy huyền thoại của con người nguyên thủy, từ các thể loại văn học trước đó như thần thoại, truyện cổ tích… Trên cơ sở kế thừa, nhà văn Bồ Tùng Linh đã cấp cho các mô típ này hơi thở mới của cuộc sống thời cận đại và thể hiện sự tiến bộ trong nghệ thuật phản ánh cuộc sống. Nhà văn đã đan cài hai mặt thực - ảo khi chuyển hóa các mô típ tạo nên một tác phẩm phản ánh chân thực cuộc sống trong một hình thức lung linh, huyền ảo.

Trích dẫn: Hoàng Thị Thùy Dương, 2016. Một số mô típ tiêu biểu trong Liêu trai chí dị của Bồ Tùng Linh dưới góc nhìn huyền thoại học. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 46c: 7-14.

Các bài báo khác
Tập 54, Số 3 (2018) Trang: 216-222
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...