Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 54, Số 3 (2018) Trang: 216-222
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 03/09/2017

Ngày nhận bài sửa: 20/10/2017

Ngày duyệt đăng: 28/04/2018

 

Title:

“Truyen Ki Man Luc” by Nguyen Du from Sigmund Freud’s theory of personal unconsciousness

Từ khóa:

Nguyễn Dữ,  Sigmund Freud, Truyền kì mạn lục

Keywords:

Nguyen Du, Sigmund Freud, Truyen ki man luc

ABSTRACT

“Truyen ki man luc” is the culminant work of the genre “truyen ki” in Vietnamese literature. If this work is shone by Sigmund Freud’s theory of personal unconsciousness, many more diverse perspectives of this literary work will reveal. "Truyen ki man luc" expresses the dream of people, especially sexual instinct. "Truyen ki man luc" also shows the life instinct and the death instinct. “Truyen ki man luc", which depicts the personal unconsciousness, reveals human’s psychological depth, contains humanistic values and raises the sympathy from readers.

TÓM TẮT

“Truyền kì mạn lục” là tác phẩm đỉnh cao của thể loại truyền kì trong văn học Việt Nam. Nếu dùng quan niệm về vô thức cá nhân của Sigmund Freud soi chiếu vào tác phẩm này, chúng ta sẽ thấy giá trị của tác phẩm hiện lên với nhiều chiều kích khác nhau. “Truyền kì mạn lục” thể hiện ước mơ của con người, đặc biệt là bản năng tính dục. “Truyền kì mạn lục” còn thể hiện bản năng sống, chết của con người. “Truyền kì mạn lục” đã miêu tả vô thức cá nhân, bộc lộ chiều sâu tâm lí của con người, mang ý nghĩa nhân văn cao cả, tạo được sự đồng cảm của độc giả.

Trích dẫn: Hoàng Thị Thùy Dương, 2018. Tiếp cận “Truyền kì mạn lục” của Nguyễn Dữ từ quan niệm về vô thức cá nhân của Sigmund Freud. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 54(3C): 216-222.

Các bài báo khác
Số 46 (2016) Trang: 7-14
Tải về
 


Vietnamese | English






 
 
Vui lòng chờ...