Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 46 (2016) Trang: 55-61
Tác giả: Vũ Văn Long
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 02/06/2016

Ngày chấp nhận: 27/10/2016

 

Title:

Tran Nguyen Dan’s, opinions on education, civil service examination and the promote talents

Từ khóa:

Giáo dục, Thi cử, Tuyển chọn nhân tài, Trọng dụng nhân tài

Keywords:

Education, Examination, Recruitment of talented people, Culture of talent

 

ABSTRACT

Tran Nguyen Dan (1325-1390) was a patriot intellectual, a typical political activist, a great personality, a devoted man who always took care of the interests of the people. Throughout his life, he always encouraged and supported the development of Vietnamese Confucian education. He considered "Trung, Hiếu" as moral standards for the comtemporary ideal person. The article concentrates on discussing Tran Nguyen Dan’s opinions on education, civil service examination and the supports for talented people in order to assert his contributions to Tran dynasty’s ideology and literature.

TÓM TẮT

Trần Nguyên Đán (1325-1390) là một nhà trí thức dân tộc, nhà hoạt động chính trị tiêu biểu, một nhân cách lớn, một con người luôn quan tâm chăm lo lợi ích của nhân dân. Suốt đời mình, ông luôn chủ trương cổ vũ, ủng hộ phát triển nền giáo dục Nho giáo, lấy “trung, hiếu” làm chuẩn mực đạo đức cho mẫu người lí tưởng của thời đại. Bài viết tập trung luận giải quan niệm của Trần Nguyên Đán về giáo dục, khoa cử và trọng dụng nhân tài, qua đó, có thể khẳng định được tầm vóc và những đóng góp của ông cho lịch sử tư tưởng và văn chương thời Trần.

Trích dẫn: Vũ Văn Long, 2016. Quan niệm của trần nguyên đán về giáo dục, khoa cử và việc trọng dụng nhân tài. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 46c: 55-61.

Các bài báo khác
Số 43 (2016) Trang: 61-67
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...