Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số 1 (2019) Trang: 80-87
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 31/07/2018

Ngày nhận bài sửa: 22/11/2018

Ngày duyệt đăng: 28/02/2019

 

Title:

The impact of corporate culture and quality management to the effective projects at the machinery installation corporation in the central Viet Nam

Từ khóa:

Hiệu quả dự án, quản trị chất lượng toàn diện, văn hóa doanh nghiệp

Keywords:

Comprehensive quality management, corporate culture project performance

ABSTRACT

The success of many researchers at home and abroad, corporate culture has been studied since 1992 with the first concept of group culture, to date under the influence of the whole. Globalization, corporate culture has been researched regularly in multinational companies called cultural management. The expansion of the new market in the field of machine installation has made a great development of LILAMA, this includes the contribution of Central Machine Installation Companies. This paper examines the relationship between corporate culture, comprehensive quality management and project efficiency in Central Machinery Installation Company of LILAMA where contractor projects have been awarded contracts with high-value contracts. Data collected from 251 employees of Central Machinery Installation Company by LILAMA were analyzed by using the structural equation model. The results show that corporate culture and overall quality management have a direct impact on the project's effectiveness, thus setting out management measures that create a competitive advantage for Central Machinery Installation Company of LILAMA and apply to other enterprises in Vietnam.

TÓM TẮT

Văn hóa doanh nghiệp (VHDN) được nghiên cứu từ năm 1992 với khái niệm đầu tiên là văn hóa nhóm, đến nay dưới tác động của toàn cầu hóa, VHDN đã được nghiên cứu thường xuyên ở các công ty đa quốc gia gọi là quản lý bằng văn hóa. Sự mở rộng thị trường mới trong lĩnh vực lắp máy đã tạo nên sự phát triển vượt bậc của Tổng công ty lắp máy Việt Nam (LILAMA), trong đó có sự góp công của các công ty Lắp máy khu vực miền Trung. Bài nghiên cứu này khảo sát mối quan hệ giữa VHDN, quản trị chất lượng toàn diện và hiệu quả dự án tại các công ty lắp máy khu vực miền Trung nơi mà các công ty trúng thầu các dự án lớn về lắp máy với những hợp đồng có giá trị cao. Dữ liệu thu thập từ 251 lao động tại các công ty lắp máy khu vực miền Trung của LILAMA  được phân tích bằng cách sử dụng mô hình Sem. Kết quả cho thấy VHDN và quản lý chất lượng toàn diện có ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả dự án, từ đó đề ra những biện pháp về công tác quản trị tạo lợi thế cạnh tranh cho công ty lắp máy khu vực miền Trung của LILAMA và ứng dụng các doanh nghiệp khác tại Việt Nam.

Trích dẫn: Bùi Thị Minh Thu và Lê Nguyễn Đoan Khôi, 2019. Tác động của văn hóa doanh nghiệp và quản trị chất lượng đến hiệu quả dự án tại các công ty lắp máy ở khu vực miền Trung. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(1D): 80-87.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...