Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 26 (2013) Trang: 9-14
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 26/11/2012

Ngày chấp nhận: 19/06/2013

 

Title:

Efficiency of production and consumption of cocoa in Ben Tre province

Từ khóa:

Sản xuất, tiêu thụ, ca cao, Bến Tre, hiệu quả

Keywords:

Production, consumption, cocoa, Ben Tre, efficiency

ABSTRACT

Using Partipatory Rural Appraisal (PRA) method combined with financial indicators, this paper analyzes the current status of cocoa production and consumption in Ben Tre province and proposes solutions to improving the efficiency of the production and consumption of cocoa of households in Ben Tre province.

Area of cocoa-coconut mixed crop increases over years. The income from cocoa is about 1,421,000 VND per 1,000 m2 each year, helping increase income per unit of arable land for the people. In the production process, farmers face many difficulties as salt water intrusion, pest attacks. The cocoa prices fluctuate at around 4,500 VND per kilogram of fresh fruit and 55,000 VND per kilogram of seeds.

TóM TắT

Bằng  phương pháp đánh giá nông thôn với sự tham gia của cộng đồng (PRA), kết hợp với các chỉ số tài chính, bài viết phân tích, đánh giá thực trạng sản xuất và tiêu thụ ca cao ở tỉnh Bến Tre và đề xuất các giải pháp chủ yếu để nâng cao hiệu quả sản xuất và tiêu thụ ca cao của nông hộ ở tỉnh Bến Tre.

Kết quả nghiên cứu cho thấy diện tích trồng ca cao xen dừa ở Bến Tre qua các năm có xu hướng đang tăng lên. Mỗi công hàng năm thu được khoảng 1.421.000 đồng, điều này giúp tăng thêm thu nhập trên một đơn vị diện tích đất canh tác cho người dân. Trong quá trình sản xuất, nông dân còn gặp khá nhiều khó khăn như đất bị xâm ngập mặn, tình trạng sâu hại tấn công trên cây. Giá ca cao luôn dao động xung quanh 4.500 đồng/kg trái tươi và 55.000 đồng/kg hạt.

Các bài báo khác
Số 35 (2014) Trang: 8-15
Tải về
36 (2019) Trang: 19-23
Tạp chí: Kinh tế và Dự báo
2 (2018) Trang: 34-40
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Võ Thành Danh (2016) Trang: 141-154
Tạp chí: Phân tích chuỗi giá trị các sản phẩm nông nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long
(2015) Trang: 449-462
Tạp chí: Phát triển kinh tế xã hội đồng bằng sông Cửu Long năm 2015, tổ chức tại Hội Trường Khoa kinh tế, cả ngày 8.12.15
1 (2012) Trang: 99
Tạp chí: Phát triển KT-XH
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...