Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 35 (2014) Trang: 8-15
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 07/08/2014

Ngày chấp nhận: 31/12/2014

Title:

Investigating the cocoa value chain in Ben Tre Province

Từ khóa:

Chuỗi giá trị ca cao, sản xuất, phân phối

Keywords:

Cocoa value chain, production, distribution

ABSTRACT

This study was conducted through the survey of 268 actors involved in the value chain of cocoa in four districts in Ben Tre Province, Viet Nam including Chau Thanh, Giong Trom, Mo Cay Bac and Mo Cay Nam. Several experts were also interviewed in this study. The theories of value chain were applied in order to find out how market operation. The main results obtained from this study show that there are three marketing channels for cocoa production in which the main export product is dryed cocoa bean (accounting for 85,92%) and the rest consumed in domestic market (accounting for 14,08%) which is the potential marketing channel for chocolate butter, chocolate, and chocolate powder. Income distribution is in favour of the growers, exporters and processing company. However, there is a room for improvement of this income distribution among actors towards increasing net value added for the whole chain. Through current value chain analysis and using SWOT analysis, this study identified four groups of strategies, including six groups of activities needed to implement in order to increase net value added for the whole chain in general, and for famers in particular.

TÓM TẮT

Nghiên cứu này được thực hiện thông qua cuộc khảo sát 268 tác nhân tham gia chuỗi giá trị tại 4 huyện Châu Thành, Giồng Trôm, Mỏ cày Bắc, Mỏ cày Nam của tỉnh Bến Tre và các chuyên gia trong lĩnh vực này. Nghiên cứu được thực hiện trên cơ sở phương pháp tiếp cận chuỗi giá trị. Kết quả nghiên cứu cho thấy, chuỗi giá trị hiện tại có 3 kênh phân phối sản phẩm ca cao chủ yếu là xuất khẩu hạt (chiếm 85,92%) ra thị trường nước ngoài và 1 kênh tiêu dùng nội địa (14,08%) là kênh phối tiềm năng đối với sản phẩm Bơ socola, socola, bột socola. Phân phối lợi ích giữa các tác nhân trong chuỗi hiện theo hướng có lợi cho người trồng, cho công ty chế biến và xuất khẩu. Tuy nhiên, vẫn có những điểm để cải thiện hiện trạng phân phối thu nhập này giữa các tác nhân theo hướng gia tăng lợi nhuận cho toàn chuỗi. Qua phân tích chuỗi giá trị hiện tại, ma trận SWOT nghiên cứu đã đề xuất được 4 nhóm chiến lược, bao gồm 6 nhóm hoạt động cần thực hiện để gia tăng lợi nhuận của toàn chuỗi nói chung và cho người trồng nói riêng.

Các bài báo khác
Số 26 (2013) Trang: 9-14
Tải về
36 (2019) Trang: 19-23
Tạp chí: Kinh tế và Dự báo
2 (2018) Trang: 34-40
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Võ Thành Danh (2016) Trang: 141-154
Tạp chí: Phân tích chuỗi giá trị các sản phẩm nông nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long
(2015) Trang: 449-462
Tạp chí: Phát triển kinh tế xã hội đồng bằng sông Cửu Long năm 2015, tổ chức tại Hội Trường Khoa kinh tế, cả ngày 8.12.15
1 (2012) Trang: 99
Tạp chí: Phát triển KT-XH
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...