Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 49 (2017) Trang: 100-108
Tác giả: Nguyễn Quang Huy
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 16/09/2016

Ngày chấp nhận: 29/04/2017

 

Title:

Effects of nutrition on maturation and spawning performance of economically valuable broodfish

Từ khóa:

Cá bố mẹ, chất lượng sinh sản, dinh dưỡng, thành thục sinh dục

Keywords:

Broodfish, maturation, nutrition, spawning peformance

ABSTRACT

This paper reviews current knowledge on fish broodstock nutrition, aiming at updating understandings on nutritional requirement of broodfish, which is useful for culture and development of broodfish diets. Gonad development and fecundity of fish depend on a number of individual essential nutrients in feed. Improving nutrition in broodfish feed shows positive effects on the quality of reproduction, larval and juvenile fish. Numbers of studies have focused on identifying nutrient demands for broodfish in relation to reproductive performance of some commercially farmed fish species. The sufficient nutrients in broodsfish feed play a decisive role in improving the quality of fish reproduction and were identified as protein, essential amino acids, lipids, polyunsaturated fatty acids, vitamins, carotenoids and minerals. In addition, nutritive source and feeding ration also affect spwaning performance of fish and their off-spring.

TÓM TẮT

Bài viết là tổng quan những kiến thức về dinh dưỡng cá bố mẹ, nhằm cập nhật và cung cấp một cách có hệ thống những hiểu biết về nhu cầu dinh dưỡng của cá ở giai đoạn này, góp phần nuôi vỗ và phát triển thức ăn cho cá bố mẹ một cách hiệu quả.  Sự phát triển tuyến sinh dục, sức sinh sản của cá phụ thuộc vào một số dưỡng chất thiết yếu trong thức ăn. Cải thiện dinh dưỡng trong thức ăn nuôi cá bố mẹ đã tác động tích cực đến chất lượng sinh sản, ấu trùng và cá con. Nhiều nghiên cứu đã tập trung xác định nhu cầu về hàm lượng các dưỡng chất trong thức ăn nuôi vỗ cá bố mẹ ở một số loài cá nuôi có giá trị kinh tế cao. Những dưỡng chất quan trọng trong thức ăn có vai trò quyết định đến chất lượng sinh sản ở cá đã được xác định là protein, amino acid thiết yếu, lipid, acid béo không no mạch dài, vitamin, carotenoid và khoáng chất. Bên cạnh đó, nguồn dưỡng chất, khẩu phần cho ăn cũng ảnh hưởng đến chất lượng sinh sản và ấu trùng cá.

Trích dẫn: Nguyễn Quang Huy, 2017. Ảnh hưởng của dinh dưỡng đến thành thục sinh dục và chất
lượng sinh sản ở một số loài cá có giá trị kinh tế. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 49b: 100-108.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...