Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 50 (2017) Trang: 81-90
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 21/10/2016

Ngày nhận bài sửa: 24/02/2017

Ngày duyệt đăng: 26/06/2017

 

Title:

Isolation and identification of cellulose degrading bacteria from Holotrichia parallela and Lubricus terrestris

Từ khóa:

Bacillus cereus, Bacillus flexus, Bacillus subtilis, enzyme cellulase, kỹ thuật PCR, sùng, trùn đất

Keywords:

Bacillus cereus, Bacillus flexus, Bacillus subtilis, cellulase enzyme, Holotrichia parallela, Lubricus terrestris, Polymerase Chain Reaction

ABSTRACT

Organic waste, mainly containing cellulose, is an important source causing environmental pollution if it is not treated. Therefore, isolation and selection of indegenous bacteria which can degrade organic waste is necessary. Fifty- one cellulose degrading bacterial isolates were isolated from the intestine of Holotrichia parallela and Lubricus terrestris, including fifteen isolates from Hau Giang province and thirty-six isolates from Soc Trang province. Most of them have rod shape, motility, forming milky-white with colony, entire margin and convex. Cellulose degrading ability of the bacteria was carried out. The results showed that 25 isolates had cellulase enzyme activity. Specially, two isolates named CS2 and CH8 isolated from Holotrichia parallela and TS3 isolated from Lubricus terrestris with the high enzyme activity were identified as Bacillus cereus strain L5, Bacillus flexus strain KJ1-5-910 and Bacillus subtilis strain 168, respectively.

TÓM TẮT

Cellulose trong rác thải hữu cơ và phế phẩm nông nghiệp là tác nhân chính gây ô nhiễm môi trường đất, nước và không khí. Vì vậy, phân lập và tuyển chọn các dòng vi khuẩn bản địa có khả năng phân hủy cellulose là việc làm rất cần thiết. Năm mươi mốt dòng vi khuẩn có khả năng phân hủy cellulose đã được phân lập từ ruột của sùng (Holotrichia parallela) và trùn đất (Lubricus terrestris), bao gồm 15 dòng phân lập từ tỉnh Hậu Giang và 36 dòng phân lập từ tỉnh Sóc Trăng. Đa số các dòng vi khuẩn phân lập có dạng hình que, có khả năng chuyển động, khuẩn lạc có màu trắng đục, dạng bìa nguyên và độ nổi mô. Khảo sát khả năng phân hủy cellulose của vi khuẩn cho thấy có 25 dòng vi khuẩn phân lập hoạt tính enzyme cellulase. Đặc biệt, 3 dòng vi khuẩn CS2, CH8 và TS3 có hoạt tính enzyme cellulase mạnh được nhận diện theo thứ tự là Bacillus cereus strain L5, Bacillus flexus strain KJ1-5-910 và Bacillus subtilis strain 168.

Trích dẫn: Mai Thi, Nguyễn Hữu Hiệp và Dương Ngọc Thúy, 2017. Phân lập, nhận diện vi khuẩn phân hủy cellulose từ sùng (Holotrichia parallela) và trùn đất (Lubricus terrestris). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 50b: 81-90.

Các bài báo khác
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 57-64
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...