Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 57-64
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 13/11/2018
Ngày nhận bài sửa: 19/02/2019

Ngày duyệt đăng: 12/04/2019

 

Title:

Isolation, identification of starch degrading bacteria from organic wastes, guts of Holotrichia parallela and Lumbricus terestris

Từ khóa:

Bacillus, enzyme amylase, phân hủy tinh bột, ruột sùng và trùn đất, xử lý chất thải

Keywords:

Bacillus, enzyme amylase, guts of Holotrichia parallela and Lubricus terrestris, starch-degrading, starch waste treatment

ABSTRACT

This research was carried out with the purpose of isolation and selection of promising indigenous starch-degrading bacteria in order to treat starch waste from starch processing factories. For that objective, the traditional techniques and modern molecular techniques were used for the isolation and identification of starch degrading bacterial strains from the organic wastes landfills, guts of Holotrichia parallela and Lubricus terrestris. The study’s result performed that there were 58 bacterial strains isolated on 1% starch agar. Most of the them were rod-shaped, motile, Gram positive, endo-spore forming, positive in catalase as well as Methyl red test. Through the experiment evaluating the ability of starch degradation, 57/58 bacterial trains performed the secretions of amylase enzyme to break down starch in agar medium to form clear zones when dying with Lugol’solution. Of these, five promising strains RB8, RB17, SB25, TB6 and TB16 were selected for sequencing 16S rRNA gene and identified as Bacillus flexus, Bacillus subtilis, Bacillus megaterium, Bacillus cereus and Bacillus flexus, respectively.

TÓM TẮT

Nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu phân lập và tuyển chọn các dòng vi khuẩn bản địa phân hủy tinh bột triển vọng để xử lý chất thải từ các cơ sở chế biến tinh bột. Để hoàn thành mục tiêu đó, các kỹ thuật truyền thống cũng như kỹ thuật sinh học phân tử hiện đại đã được sử dụng để phân lập và định danh các dòng vi khuẩn có khả năng phân hủy tinh bột từ các bãi rác hữu cơ, ruột sùng (Holotrichia parallela) và trùn đất (Lubricus terrestris). Kết quả có 58 dòng vi khuẩn đã được phân lập trên môi trường tinh bột 1% và đa số chúng có tế bào hình que, có khả năng chuyển động, Gram dương, tạo bào tử, sinh catalase và sinh acid. Qua thí nghiệm khảo sát khả năng phân hủy tinh bột, có 57/58 dòng tiết ra enzyme amylase để phân hủy tinh bột tạo thành vòng sáng rõ rệt khi nhuộm với dung dịch Lugol. Trong đó, 5 dòng phân hủy tinh bột triển vọng RB8, RB17, TB6, SB16 và SB25 đã được chọn để giải trình tự gene 16S rRNA và định danh theo thứ tự là Bacillus flexus, Bacillus subtilis, Bacillus megaterium, Bacillus cereusBacillus flexus.

Trích dẫn: Mai Thi, Nguyễn Hữu Hiệp và Chế Minh Ngữ, 2019. Phân lập, nhận diện vi khuẩn phân hủy tinh bột từ rác hữu cơ, ruột sùng (Holotrichia parallela) và trùn đất (Lubricus terrestris). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(Số chuyên đề: Công nghệ Sinh học)(2): 57-64.

Các bài báo khác
Số 50 (2017) Trang: 81-90
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...