Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Vol. 4, No. 09, December (2015) Trang: 156-163
Tạp chí: European Journal of Business and Social Sciences

Corporate social responsibility – CSR is commitments of enterprises to contribute to the sustainable economic development, through improving living quality of labourers, of their own families, of the community and of the whole society, in the way which is beneficial to both the enterprises and the general development of the society. This article focused on analyzing the corporate social responsibility, roles of the implementing the SCR and some matters of implementing the SCR in Vietnam.

 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...