Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 36 (2015) Trang: 56-63
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 24/10/2014

Ngày chấp nhận: 27/02/2015

Title:

Analysis of the factors affecting employment opportunity of women laborers of rural area in Tam Binh District, Vinh Long Province

Từ khóa:

Cơ hội việc làm, Đào tạo nghề, Lao động nữ, Thu nhập

Keywords:

Employment Opportunity, Vocational Training, Women Laborers, Income

ABSTRACT

The objective of this paper aimed to determine the factors affecting employment opportunity of women laborers of rural area in Tam Binh district, Vinh Long province. The study was approached by the method of participatory rural appraisal (PRA), the direct interviews of 120 women laborers were done through the structured questionnaires and Binary Logistic regression analysis were conducted in the study. The study results showed that employment of women laborers was affected by many factors. Therefore, their employment was unstable. Factors such as educational level, marital status of women laborers, rural vocation, employment information, linking between places of training and using of laborers affected the employment opportunity of women laborers. Thus, the women laborers of rural area should change their perception of employment with the timely assistance of vocational training and capital from the local government to stabilize their employment and to improve their income.

TÓM TẮT

Mục tiêu của nghiên cứu nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến cơ hội việc làm của lao động nữ nông thôn huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Trong thu thập và phân tích dữ liệu, tác giả đã tiếp cận phương pháp đánh giá nông thôn có sự tham gia (PRA), phương pháp điều tra trực tiếp 120 lao động nữ thông qua bản câu hỏi cấu trúc và phương pháp phân tích hồi quy Binary Logistic. Kết quả phân tích hồi quy cho thấy, việc làm của lao động nữ bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố nên công việc không ổn định. Các yếu tố như: trình độ học vấn, tình trạng hôn nhân của lao động nữ, nghề nông thôn đã học, thông tin về việc làm, liên kết giữa nơi đào tạo và sử dụng lao động có ảnh hưởng đến cơ hội việc làm của lao động nữ. Do vậy, lao động nữ nông thôn muốn ổn định việc làm và cải thiện thu nhập rất cần có sự thay đổi nhận thức từ bản thân người lao động về việc làm và sự hỗ trợ kịp thời về đào tạo nghề và vốn từ chính quyền địa phương.

Các bài báo khác
Số 31 (2014) Trang: 46-55
Tải về
Số 39 (2015) Trang: 74-81
Tải về
Số 34 (2014) Trang: 93-102
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...