Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 39 (2015) Trang: 74-81
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 09/11/2014

Ngày chấp nhận: 14/08/2015

 

Title:

The factors impacting on learning results of undergraduate students in Rural Development Discipline of Can Tho University

Từ khóa:

Kết quả học tập, Điểm rèn luyện, Phân tích hồi qui Binary Logistic, Phát triển nông thôn

Keywords:

Learning Results, Training Score, Binary Logistics regression Analysis, Rural Development

ABSTRACT

The objectives of the study aimed to analyze the factors impacting on learning results of undergraduate students in Rural Development Discipline of Can Tho University (CTU). The data of the study were collected from 120 undergraduate students at the Mekong Delta Development Research Institute (MDI) and School of Rural Development of CTU through the questionnaires. The analysis methods of this study included descriptive statistics, comparative analysis, and binary logistic regression analysis by IBM SPSS software with version 20.0. The results of regression analysis showed that four variables impacted significantly on learning results including gender, number of  self-study hours, number of absentism in classes of school and documents from teachers, in which, two variables such as number of  self-study hours and documents from teachers correlated positively with students’ learning results, then, two variables, namely gender and number of absentationin classes of school correlated negatively with students’ learning results.

TÓM TẮT

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả học tập (KQHT) của sinh viên đại học ngành Phát triển Nông thôn (PTNT), Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT). Các số liệu của đề tài nghiên cứu được thu thập từ 120 sinh viên đại học ngành PTNT tại Viện Nghiên cứu Phát triển Đồng bằng sông Cửu Long (Viện PTĐB) và khoa PTNT của Trường ĐHCT thông qua bảng câu hỏi đã được soạn sẵn. Phương pháp phân tích được sử dụng trong nghiên cứu này là thống kê mô tả, so sánh và phân tích hồi qui Binary Logistic bằng phần mềm IBM SPSS  20.0. Kết quả phân tích hồi qui cho thấy, có 4 biến ảnh hưởng đến KQHT của sinh viên ngành PTNT đó là giới tính, số giờ tự học, số buổi nghỉ học và tài liệu giảng viên cung cấp, trong đó 2 biến số giờ tự học và tài liệu giảng viên cung cấp có tương quan thuận với biến phụ thuộc KQHT của sinh viên, còn 2 biến giới tính và số buổi nghỉ học có tương quan nghịch với biến phụ thuộc KQHT của sinh viên.

Các bài báo khác
Số 31 (2014) Trang: 46-55
Tải về
Số 36 (2015) Trang: 56-63
Tải về
Số 34 (2014) Trang: 93-102
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...